Funcții publice vacante la Primăria Comunei Moldovenești-anunț

Funcții publice vacante la Primăria Comunei Moldovenești-anunț
FOTO:


Primăria comunei Moldovenești in temeiul art.57 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici ,modificată si completata,  organizează concurs în data de __09.10. 2018, orele 10,00 pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție  vacante pe perioadă nedeterminata;

 

 

 

• consilier I/asistent Compartiment  urbanism, si amenajarea teritoriului  
Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești-arhitectura,urbanism,ing. constructii
minim  1 an  în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
 

 

• consilier principal I/  – Compartiment Fond-funciar,Cadastru
Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul masuratori terestre si cadastru  .

minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

- Cunostinte avansate  de operare pe calculator (programe  AutoCAD, Office, Excel) dovedite cu documente care să ateste deținerea competențelor emise în condițiile legii

-competenta de comunicare în limba maghiară în conformitate cu art.20 alin.(3) din HG nr.611/2008 –aceasta competent se va verifica în cadrul probei de interviu.

 

Probele pentru concurs sunt stabilite astfel.
– proba scrisă se va susţine în data de    09.10.  2018, orele 10,00
– proba de interviu se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Condiţiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute în legea 188/1999, republicată (r2), art. 54.
Acte necesare la dosar:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.
Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul oficial, partea a III-a, respective pana la data de 27.09.2018 ,inclusiv,, ora 15, la sediul Primăriei comunei Moldovenesti , nr.240.

 

Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selecţiei dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei și pe pagina de internet.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Secretar , telefon 0264-329701, e-mail: pmoldovenesti@yahoo.com, persoana  de contact Fodor Melinda-secretar comuna

 

 

Atribuțiile postului de consilier I/asistent – Compartiment  urbanism, si amenajarea teritoriului  

 • Primește cererile cetățenilor, le analizează și după caz,

• Întocmește și eliberează avize, acorduri sau alte acte repartizate
• Se deplasează în teren pentru constatarea situației la fața locului, întocmește note de constatare, procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor, etc.
• Întocmește și eliberează certificate de edificare și radiere a construcțiilor
• Întocmește pe baza documentațiilor existente, referate, situații statistice sau dări de seamă în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului
• Participă la întocmirea și materializarea unor lucrări specifice prin furnizarea de date și informații din evidențele existente
• Face parte din diverse comisii constituite prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului și îndeplineste atribuțiile repartizate
• Răspunde de modul de implementare a standardelor și procedurilor SCIM elaborate la nivelul compartimentului
• Exercită și alte atribuții în cazul unor reglementări ulterioare impuse prin legislația în domeniu urbanismului și amenajării teritoriului

 

 

Bibliografie pentru postul de consilier I/asistent – Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului

1. Constituția României;
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/1996, legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
7. Ordinul nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atributiile postului de consilier principal I/  – Compartiment Fond-funciar,Cadastru

 

 •   Participa efictiv la punerea in aplicarea a legii fondului funciar, raspunde de aplicarea corecta a acestora (Legea. 18/91, Legea. 1/2000, Legea.247/2005)
 • Intocmeste adrese pentru inaintarea fiselor de punere in posesie,catre OCPI Cluj, dupa verificarea pozitiilor in anexa,in vederea intocmirii titurilor de propietate,
 • Reactualizarea anexele de fond funciar,opereaza toate deciziile de modificare a acestora, descarca toate titlurile de proprietate in anexe,le pastreaza si raspunde de ele,
 • Asigura inregistrarea titlurilor de proprietate si eliberarea lor proprietarilor de teren,
 • Efectueaza masuratori in puntele de hotar stabilite in sedintele comosiei locale de fond  funciar,
 • Convoaca pentru masuratori in teren proprietarii din parcela unde se efectueaza punerea in posesie conform hotararii comisiei locale de fond funciar,convoaca membrii comisiei la sedintele de fond funciar,
 • Raspunde la solicitarile Prefecturii si Judecatoriei la termenele legale cu privire la problemele legate de legea fondului funciar,
 • Intocmeste documentatiile in vederea eliberarii titurilor de proprietate conform legilor fondului funciar,
 • Participa la sedintele comisiei locale de fond funciar,asigura transmiterea in teren legal a raspunsurilor la petitiile si cererile catatienilor privind fondul funciar,
 • Intocmeste si transmite situatiile lunare de fond funciar Comisiei judetene CLuj pentru stabilirea dreptului de proprietate, verifica corectitudinea actelor intocmite inainte de a fi emise si raspund de acestea,
 • Gestioneaza cererile de fond funciar ,anexele,deciziile de modificare a anexelor, le pastreaza si raspune de ele,
 • participa la finalizarea inventarierii cererilor de fond funciar pe suport electronic, intocmindu-se registrul unic de evidenta a acestora,
 • Intocmeste schitele de punere in posesie in tarlalele unde s-a finalizat acesta, le pastreaza si raspunde de ele,
 • Primeste cererile privitoare la fond funciar, de la diversi cetateni, le supune dezbaterii in comisie si trimite raspunsul in termen catateanului,
 • Sprijina derularea actiunii privind sprijinul financiar acordat producatorilor agricoli,
 • Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege si incredintate de organele de conducere din primarie,
 • Răspunde de modul de implementare a standardelor și procedurilor SCIM elaborate la nivelul compartimentului
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bibliografie pentru postul de Consilier I principal –Fond funciar,cadastru

 

1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/1996, legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5.  Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI  pentru aprobarea Regulamentului de avizare,  receptie  si  înscriere  în  evidentele  de  cadastru  si  carte  funciara,  cu  modificarile  si completarile ulterioare;

6.Ordinul  comun  al  ministrului  agriculturii,  padurilor  si  dezvoltarii  rurale  si  ministrului administratiei  si  internelor  nr.  897/798/2005  pentru  aprobarea  Regulamentului  privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol;

7.  Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau  prin  echivalent,  a  imobilelor  preluate  în  mod  abuziv  în  perioada  regimului  comunist  în Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. Legea  nr.  18/1991  a  fondului  funciar,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile ulterioare;

9. Legea  nr.  247/2005 a  fondului  funciar,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile ulterioare;

10. Hotararea  nr. 890/2005  pentru  aprobarea  Regulamentului  privind  procedura  de constituire,  atributiile  si  functionarea  comisiilor  pentru  stabilirea  dreptului  de  proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

11. Constituția României;