Asistență socială

Acte necesare depunerii dosarului de INDEMNIZATIE pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani

 •      Cerere tip
 •      Acte de identificare a părinţilor
 •      Certificate de naştere a copiilor
 •      Livretul de familie
 •      Adeverinţă tip eliberată de către angajator din care să rezulte ca solicitantul a realizat timp de 12 luni în ultimul an anterior naşterii copilului venituri din salarii
 •      Copie dupa cererea de suspendare a contractului de muncă
 •      Decizia de suspendare a contractului de muncă
 •      Adeverinţă privind datele necesare stabilirii stagiului de cotizare şi a punctajului mediu în vederea stabilirii pensiei, pentru cele 12 luni anterioare naşterii copilului, eliberată de Casa de Pensii
 •      Extras de cont pe numele titularului pentru cei care solicită virarea banilor în cont bancar
 •      Declaraţia din care să rezulte că celălalt părinte nu a beneficiat indemnizaţie creştere copil

Acte necesare depunerii dosarului de ALOCATIE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI

 • Acte doveditoare privind componenţa familiei (certificate de naştere ale copiilor, livretul de familie, hotărâre definitivă de plasament familial al minorului, act din care să rezulte calitatea de tutore sau curator, acte din care să rezulte încadrarea în grad de handicap al personei, CI/BI aflat în termen de valabilitate.)
 • Adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară pentru toţi membrii familiei care au împlinit vârsta de 16 ani şi nu urmează cursuri şcolare.
 • Adeverinţă privind terenurile agricole deţinute în proprietate sau în arendă.(registrul agricol)
 • Certificat fiscal privind achitarea obligaţiilor faţă de bugetul local (birou taxe şi impozite locale)
 • Copie carte de identitate al autovehiculului deţinut sau închiriat
 • Adeverinţă de şcolarizare privind frecventarea cursurilor şcolare pentru minorii aflaţi în întreţinere
 • Acte doveditoare privind veniturile familiei (adeverinţe de salar, cupoane de pensie, cupoane de şomaj) din luna anterioară depunerii cererii.

Acte necesare depunerii dosarului de AJUTOR SOCIAL

 • Acte doveditoare privind componenţa familiei (certificate de naştere ale copiilor, livretul de familie, hotărâre definitivă de plasament familial al minorului, act din care să rezulte calitatea de tutore sau curator, acte din care să rezulte încadrarea în grad de handicap al personei, CI/BI aflat în termen de valabilitate.)
 • Adeverinţă eliberată de AJOFM pentru persoanele apte de muncă (pentru cei care au împlinit vârsta de 16 ani şi nu urmează cursurile şcolare şi cei care nu sunt încadraţi în câmpul muncii până la vârsta de pensionare.)
 • Adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară pentru toţi membrii familiei care au împlinit vârsta de 16 ani şi nu urmează cursuri şcolare.
 • Adeverinţă privind terenurile agricole deţinute în proprietate sau în arendă.(registrul agricol)
 • Certificat fiscal privind achitarea obligaţiilor faţă de bugetul local (birou taxe şi impozite locale)
 • Copie carte de identitate al autovehiculului deţinut sau închiriat
 • Adeverinţă de şcolarizare privind frecventarea cursurilor şcolare pentru minorii care au împinit vârsta de 16 ani.
 • Acte doveditoare privind veniturile familiei (adeverinţe de salar, cupoane de pensie, cupoane de şomaj) din luna anterioară depunerii cererii.