ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Adresa: com. Moldovenesti, str. Principala nr.240
Cod poştal: 407430

 

Fax: 0364 801 903

Tel.:      0364 801 900

Emailasistentasociala@primariamoldovenesti.ro 

 

PROGRAM :

                                LUNI :           8:00 – 15:30  BIROU

 

   MARTI :         8:00-12:00    TEREN

                                                   12:00-15:30   BIROU

 

                              MIERCURI :  8:00-15:30    BIROU

 

                               JOI :               8:00-12:00  TEREN

                                                     12:00-15:30   BIROU

 

                               VINERI:        8:00-13:00    BIROU

                                                    13:00-15:30   TEREN

 

Nota : in data de 2 a fiecarei luni – AJPIS Cluj –depunere documente lunare

          

Ajutor de înmormântare

Ajutorul de înmormântare se acordă în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, în cazul decesului unei persoane din familiile beneficiare de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social (primarul poate dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea).  

a) Cine poate beneficia?

 • Ajutorul se acordă unei singure persoane care poate fi după caz soţul sau soţia supravieţuitoare, copilul sau părintele, tutorele, curatorul sau moştenitorul în condiţiile dreptului comun, sau în lipsa acestuia, persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

b) Acte necesare:  

 • cerere;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • certificatul de deces;
 • acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore sau curator;
 • dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea

Acte necesare în vederea efectuării anchetei sociale necesară la Comisia pentru Protecţia Copilului/Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională:

- certificat de ȋncadrare ȋn grad de handicap din anul precedent (dacă este cazul) şi/ sau planul de abilitare/ reabilitare;
- certificat medical cu diagnosticul cu care se va merge ȋn comisie (eliberat de medic specialist);
- acte de identitate ale părinţilor/ reprezentanţilor legali;
- certificat de naştere al minorului.

 

Acte necesare pentru ancheta socială necesară pentru acordarea “Bani de liceu”

Acte necesare pentru ancheta socială necesară pentru acordarea “Bani de liceu” (HG 594/ 2009 - Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu"):
- Copie după actele de identitate ale persoanelor din componenţa familiei;
- Copie după acte doveditoare ale veniturilor realizate (adeverinţe de venit, cupoane de pensie, adeverinţă de elev, talon de şomaj, declaraţii notariale etc);

 

Acte necesare pentru ancheta socială solicitată la divorţul prin procedură notarială

Acte necesare pentru ancheta socială solicitată la divorţul prin procedură notarială (art. 375 – art. 376 Noul Cod Civil):
- solicitare de la biroul notarial şi copie după cererea de divorţ ȋnregistrată la biroul notarial;
- copii după actele de identitate ale solicitanţilor;
- copii după certificatele de naştere ale minorilor;
- alte acte solicitate de reprezentantul autorităţii tutelare pentru a dovedi respectarea interesului superior al copilului.

Menţionăm că la momentul ȋntrevederii este obligatorie prezenţa copilului care a ȋmplinit 10 ani, conform art. 264 Noul Cod Civil “ȋn procedurile administrative sau judiciare care ȋl privesc, ascultarea copilului care a ȋmplinit vârsta de 10 ani este obligatorie”

Acte necesare in vederea acordarii de lapte praf gratuit pentru copii cu vârsta de pânã la 12 luni

– în conformitate cu prevederile Legii. nr. 321-2000 se acordă lapte praf copiilor cu vârsta de până la 12 luni 

a) reţeta de la medicul de familie.
b) copie după certificatul de naştere al copilului (doar in prima lună).

 TICHETE SOCIALE PENTRU PRESCOLARI

 

*Beneficiaza de tichete sociale copiii care provin din familii defavorizate cu un venit net lunar pe membru de familie in cuantum lunar de 284 lei .

*Dreptul la tichete sociale se acorda incepand cu luna in care  beneficiarul indeplineste  cristeriile de eligibilitate pe baza de cerere .

* perioada de acordare : septembrie – iunie

*cererea de participare in program poate fi facuta oricand pe perioada anului scolar.

*titularul tichetului social are obligatia sa anunte orice modificare  in componenta familiei sau in veniturile acesteia  in termen de 15 zile .

* Titularul poate utiliza tichetul social pentru grădiniță în perioada de valabilitate, numai pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și/sau rechizite, exclusiv de la operatorii economici care comercializează produsele prevăzute de lege cu care unitatea emitentă are încheiate contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale.

 

* SE INTERZICE TITULARULUI:


a) solicitarea și/sau primirea unui rest de bani la tichetul social pentru grădiniță, în cazul în care suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului;
b) comercializarea tichetelor sociale pentru grădiniță în schimbul unor sume de bani și/ori altor bunuri și/ori servicii;
c) utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniță în magazine, locații, unități, piețe de orice fel care nu vând produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și/sau rechizite și nu au afișate la intrare autocolantele speciale ale unității emitente;

 d) utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniță pentru achiziționarea altor produse decât alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și/sau rechizite.

 

ACTE NECESARE :

 • copie carte de identitate parinti
 • copie certificate de nastere copii
 • copie livret de familie
 • adeverinta eliberata de catre unitatea scolara din care sa rezulte ca minorul/a este inscrisa la gradinita
 • adeverinta de scolarizare pentru ceilalti copii din familie
 • adeverinta de salar (net) cu mentiunea bonurilor de masa

 

 • adeverinta de venit  eliberata de catre ADMINISTRATIA FINANCIARA TURDA  pentru fiecare persoana din familie care a implinit varsta de 16 ani si nu urmeaza cursurile scolare
 • certificat de atestare fiscala – serviciul taxe si impozite
 • adeverinta privind terenurile agricole – registru agricol
 • fisa agricola – registru agricol

 

 

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII

AJUTORULUI SOCIAL

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală            

 

Bunuri mobile*

1

Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

(*)Aflate în stare de funcţionare

 

 

Depozite bancare

   1        

Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

 

Terenuri /animale și/sau păsări

   1        

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

 

NOTĂ:Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social/tichetelor sociale/ aj incalzire lemne ,gaz.


CERERE TIP

ACTE NECESARE PENTRU SOLICIATERA LEGITIMATIEI – CARD DE PARCARE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI

 • cerere 
 • copie a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor cu handicap , în termen de valabilitate;
 • copie a actului de identitate al solicitantului;
 • 2 poze 30 x 40 mm, recente;
 • cardul- legitimaţie expirat, în original, în cazul în care solicitantul a deţinut un astfel de card.

CERERE TIP

Acte necesare în vederea acordării indemnizației pentru persoana cu handicap grav

Acte necesare în vederea acordării indemnizațiilor pentru persoana cu handicap grav – gradul I cu asistent personal – în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006:

 • cerere
 • copie C.N./B.I./C.I. al persoanei cu handicap şi/sau al reprezentantului legal al acesteia;
 • copie certificat de încadrare în grad de handicap;
 • copie hotărâre judecătorească, în situația în care persoana cu handicap a fost pusă sub interdicție și s-a instituit tutela;
 • acordul cu opțiunea indemnizație de la DGASPC Cluj;
 • cupon pensie în cazul pensionarilor;
 • dosar cu șină.

ACTE NECESARE NOTIFICARII PLECARII LA MUNCA IN STRAINATATE PENTRU DELEGARE AUTORITATE PARINTEASCA:

DECLARATIA 1(model tipizat ) - se completeaza de catre parintele / parintii care pleaca in strainatate

DECLARATIA 2( model tipizat ) - se completeaza de catre persoana in grija careia ramane copilul.persoana trebuie sa faca parte din familia extinsa, sa aiba mimin 18 ani .

 

 • copie dupa CI /BI ale parintilor  si ale persoanei in carei grija ramane copilul
 • copie dupa certificatele de nastere ale copilului
 • acte doveditoare privind veniturile persoanei in carei grija ramane copilul
 • copie dupa contractul de munca al parintilor care urmeaza sa plece in strainatate
 • adeverinta medicala din care sa rezulte starea de sanatate a persoanei in a carei grija ramane copilul
 • adeverinta medicala din care sa rezulte starea de sanatate a copilului.

Declaratie 1

Declaratie 2

                                Acte necesare angajare asistent personal

 1. cerere de angajare
 2. copie de pe actele de identitate si stare civila
 3. copie de pe actele de studii
 4. cazier judiciar
 5. adeverinta medicala eliberata de catre ( medicina muncii )care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
 6. acordul persoanei cu handicap exprimat in scris pentru angajare
 7. declaratie pe propria raspundere ca va respecta obligatiile prevazute la art.38 din Legea 448/2006
 8. acordul DGASPC Cluj
 9. copie dupa certificatul de incadrare in grad de handicap al persoanei bolnave.
 10. copie dupa CI /BI al persoanei cu handicap
 11. repartitie ALOFM Turda

Conditii de angajare :

1. varsta minima de 18 ani impliniti

2. nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni

3. are capacitatea deplina de exercitiu

4. are o stare de sanatate corespunzatoare

5. a absolvit cursurile invatamantului general ( cu exceptia rudelor pana la gradul IV , sotului , sotiei  )

6. Domiciliul stabil in com. Moldovenesti.

CERERE DE ANGAJARE

DECLARATIE

 

ACTE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI PENTRU:

ALOCATIA DE STAT( COPII NASCUTI IN ROMANIA)

 

 • Cerere tip – completată și semnată de ambii părinți
 • Cartea de identitate a ambilor părinți
 • Certificat de naștere copil
 • Certificat de căsătorie,
 • Livret de familie actualizat  
 • Extras de cont bancar (pentru virarea banilor în cont) – pe numele titularului cererii;
 • Dosar plic;

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ALOCAȚIA DE STAT PENTRU COPII REPATRIAȚI SAU CEI NĂSCUȚI ÎN STRĂINĂTATE 

 • Cerere tip +Anexă– completată şi semnată  de ambii părinţi!
 • Cartea de identitate a ambilor părinți
 • Certificat de naștere copil 
 • Certificat de căsătorie,
 • Livret de familie românesc actualizat
 • ACTE DE REZIDENȚĂ ale părinților și copiilor  – dacă dețin;
 • RESPINGERE DIN STRĂINĂTATE, tradusă și legalizată – că au solicitat și nu primesc bani din străinătate pentru copil
 • DECLARAȚIE NOTARIALĂ – pentru cei fără acte de rezidență în original, din care să reiasă că nu au locuit cu forme legale în străinătate și nu au realizat venituri sau că au revenit în țară definitiv;
 • Extras de cont bancar, semnat și stampilat (pentru virarea banilor în cont) – pe numele titularului de cerere;
 • Dosar plic

CERERE TIP 


 

AJUTOR DE URGENTA

        Primarul Comunei  Moldovenesti poate acorda ajutoare de urgenţă, în limita fondurilor existente, familiilor sau persoanelor singure, cu domiciliul ori reşedinţa în com. Moldovenesti, aflate în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum si pentru alte situaţii deosebite stabilite .
Cererea va fi însoţită de documente specifice solicitate în vederea motivării acordării acestor ajutoare, dat fiind caracterul lor special. 

CERERE TIP

ACTE NECESARE  pentru  Ajutor și supliment de energie

 

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza următoarelor documente:

 

1. Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere

CERERE TIP pentru persoanele care beneficiează de ajutor social și alocația pentru susținerea familiei
CERERE TIP pentru cei din altă categorie

Începând cu data de ­25.10.2021, locuitorii comunei Moldovenști  vor putea depune documentele în vederea obținerii ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri precum și pentru suplimentul pentru energie.
Perioada de acordare - 1 noiembrie 2021- 31 martie 2022- ajutor pentru încălzirea locuinței.
                                   - 1 noiembrie 2021-31.10.2022 – suplimentul pentru energie.
Ajutorul  se acordă persoanelor singure cu un venit net lunar până la 2054 lei, precum și familiilor al căror venit net mediu pe membru de familie este până la 1386 lei și nu dețin în proprietate sau folosință unul din bunurile din anexa nr. 4 Legea 416/2001.(anexată anunțului)
ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA AJUTORULUI ȘI SUPLIMENTULUI DE ENERGIE :
-Documentele de stare civilă pentru toți membrii familiei care locuiesc în fapt la adresa de domiciliu menționată pe cerere (cărți de identitate sau certificate de naștere pentru membrii familiei care au vârsta până la 14 ani);
- Copie certificat de căsatorie, sentință de divorț, plasament;
-Adeverința de salariat cu venitul net (și valoarea tichetelor de masă sau de vacanță), cupon de pensie,cupon indemnizațe handicap, cupon șomaj sau alte acte doveditoare ale veniturilor nete din luna anterioară depunerii cererii;
-Pentru persoanele care realizează venituri din A.F., P.F.A, S.R.L., este necesară o adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice Turda;
- Declarație pe proprie răspundere cu privire la veniturile realizate din subvenții APIA;
-Adeverința de la registru agricol;  
- Certificat fiscal – Primaria Moldovenști;
-Copie după talonul autoturismului aflat în proprietate sau folosință;
-Ultima factură de gaz /energie electrică;
 
 
Familiile și persoanele singure care au în proprietate cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în lista anexă, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței si suplimentul pentru energie.
 
*Orice modificare privind veniturile sau cmponența familiei se face prin depunerea unei noi declarații pe propria răspundere în termen de 5 zile de la  data la care a intervenit modificarea.
*Persoanele care depun cererile până în data de 20.11.2021 vor beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței din 01.11.2021-31.03.2021(5 luni),cererile depuse până la data de 20.12.2021- 4 luni,cererile depuse până la data de 20.01.2022- 3 luni,cererile depuse până la data de 20.02.2022-2 luni,cererile depuse până la data de 20.03.2022-1 lună).
Cererile se pot trimite și online pe adresa de e-mail asistentasocial@primariamoldovenesti.ro
Cererile se pot descărca de pe pagina web a Primăriei Moldovenești www.primariamoldovenesti.ro secțiunea asistență socială.
 

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru incalzirea locuintei

Bunurii mobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
1 Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechimemai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de oricefel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrarea gricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mechanic sau electric
*) Aflate în stare de funcţionare
Depozitebancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale
1 Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentru familie

 

Alocații de susținere a familiei

Alocații de susținere a familiei - se acordă în conformitate cu prevederile:

 • Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei cu modificările și completările ulterioare
 • HG nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 cu modificările și completările ulterioare

Acordarea acestei presțatii are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiții mai bune pentru creșterea, îngrijirea și educarea copiilor, precum și stimularea frecventării de către copiii de vârstă școlară, aflați în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învățământ, organizate potrivit legii.

a) Cine poate beneficia?

 • Familiile cu venituri reduse (max. 530 lei/membru familie) care au în creștere și îngrijire copii în varstă de până la 18 ani.

Cuantumurile se stabilesc în raport cu tipul familiei, veniturile realizate şi numărul de copii îndreptăţiţi să beneficieze

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei/ajutorului social

Bunuri imobile

  1.

 Clădiri  sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

  2.

 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care          depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*

 1.

 Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani,  cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

  2.

 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

  3.

 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

  4.

 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“

  5.

 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

  6.

 Utilaje de prelucrarea gricolă: presă de ulei, moară de cereale

  7.

 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

 *) Aflate în stare de funcţionare

 

Depozite bancare

  1.

 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

Terenuri/animale şi/sau păsări

 1.

 Suprafeţe de teren extravilan, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentru familie

 

  NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei / ajutorului social/ajutorului pentru incalzirea locuintei

b) De ce poate beneficia?

 • Cuantumul alocației pentru susținerea familiei complementare (pentru familia formată din soț-soție sau bărbatul și femeia necăsătoriți) al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 lei:

- 82 lei pentru familia cu un copil
- 164 lei pentru familia cu 2 copii
- 246 lei pentru familia cu 3 copii
- 328 lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii

 • Cuantumul alocației pentru susținerea familiei(pentru familia formată din soț-soție sau bărbatul și femeia necăsătoriți) al cărei venit net lunar/membru de familie se situează intre 201 și 530 lei:

- 75 lei pentru familia cu un copil
- 150 lei pentru familia cu 2 copii
- 225 lei pentru familia cu 3 copii
- 300 lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii

 • Cuantumul alocației monoparentale pentru familia  al cărui venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 lei:

- 107 lei pentru familia cu un copil
- 214 lei pentru familia cu 2 copii
- 321 lei pentru familia cu 3 copii
- 428 lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii

 • Cuantumul alocației monoparentale pentru familia al cărui venit net lunar/membru de familie se situează între 200 și 530 lei :

- 102 lei pentru familia cu un copil
- 204 lei pentru familia cu 2 copii
- 306 lei pentru familia cu 3 copii
- 408 lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii

ACTE NECESARE PENTRU ALOCATIA PENTRU SUSTINEREA FAMILIE

 • Adeverință de venit - administrația financiară pentru toti membrii familiei care au implinit varsta de 16 ani si nu urmeaza o forma de invatamant la zi
 • Adeverință registru agricol – fisa agricola
 • Adeverinţe de elev cu precizarea numărului de absenţe nemotivate din ultimul semestru şcolar incheiat,  şi menţiunea repetă/nu repetă; dacă repetă, se va menţiona motivul, iar in caz de motiv medical, se va ataşa copie după certificatul/documentul medical;
 • Copie acte identitate;
 • Copie livret de familie;
 • Cope certificate de nastere copii
 • Sentinta judecatoreasca pentru incredintarea minorului daca este cazul – definitiva
 • Copie certificate căsătorie;
 • Certificat fiscal de la taxe și impozite;
 • Acte de venit (cupon pensie, plasament, indemnizație handicap, adeverință salar net din luna anterioara depunerii cereriicu mentiunea bonurilor de masa.
 • Certificat de incadrare in grad de handicap  dacă in familie sunt  persoane cu handicap
 • Cerere/declarație tip;
 • Declaratie – angajament de plata
 • Pentru persoanele care nu au domiciliu pe raza comunei Moldovenesti- adeverinta de la primaria de domiciliu din care sa rezulte ca nu beneficiaza de alocatie pentru sustinerea familiei / certificat fiscal cu privire la bunurile detinute , adeverinta agricola cu privire la terenurile detinute in proprietate ( intravilan/extravilan) , fisa agricola – cuprinzand venitul agricol anual.
 • Dosar încopciat;

CERERE TIP.

Acte necesare depunerii dosarului de INDEMNIZATIE pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani

 •      Cerere tip
 •      Acte de identificare a părinţilor
 •      Certificate de naştere a copiilor
 •      Livretul de familie
 •      Adeverinţă tip eliberată de către angajator din care să rezulte ca solicitantul a realizat timp de 12 luni în ultimul an anterior naşterii copilului venituri din salarii
 •      Copie dupa cererea de suspendare a contractului de muncă
 •      Decizia de suspendare a contractului de muncă
 •      Adeverinţă privind datele necesare stabilirii stagiului de cotizare şi a punctajului mediu în vederea stabilirii pensiei, pentru cele 12 luni anterioare naşterii copilului, eliberată de Casa de Pensii
 •      Extras de cont pe numele titularului pentru cei care solicită virarea banilor în cont bancar
 •      Declaraţia din care să rezulte că celălalt părinte nu a beneficiat indemnizaţie creştere copil

 

ACTE INDEMNIZAȚIA DE CREȘTERE A COPILULUI – PFA

        Cerere tip – completata și semnată de ambii părinți!

 • Cartea de identitate a ambilor părinți
 • Certificat de naștere copil
 • Certificat de căsătorie,
 • Livret de familie actualizat
 • Copie autorizație PFA (CUI);
 • Deciziile de impunere PLĂȚI ANTICIPATE (pe 2 ani);
 • Suspendarea autorizației în vederea intrării în concediul de creștere a copilului (Finanțe sau Registrul Comerțului);
 • Adeverință CAS/CAA cu perioada concediului de maternitate sau după caz, cu neplata acestuia (original);
 • Extras de cont bancar, original, semnat și ștampilat (pentru virarea banilor în cont) – pe numele titularului de cerere;
 • Dosar plic;

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE  STIMULENT DE INSERȚIE

 • Cerere tip – completata și semnata de ambii părinți!
 • Cartea de identitate a părinților
 • Certificat de naștere al copilului
 • Certificat de căsătorie
 • Livret de familie actualizat
 • CERERE către ANGAJATOR, de reluare a activității, în care să fie specificată data;
 • DECIZIA angajatorului prin care aprobă reluarea activității. (ORIGINAL)
 • declarație pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la dosarul de indemnizație;
 • Extras de cont bancar, original, semnat și ștampilat (pentru virarea banilor în cont) – pe numele titularului de cerere;
 • DECLARAȚIE TIP COMPLETATĂ DE MAMĂ – nu a beneficiat de concediu de sarcina/lăuzie, întrucât nu a fost încadrată în muncă;
 • Dosar plic;

** Dacă în urma efectuării concediului de creștere a copilului vă reluați activitatea la un nou loc de munca, se atașează și dovada încetării contractului/contractelor de muncă existente în momentul intrării în concediu de creștere a copilului, precum și copia noului contract de muncă.

***În cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente și nu sunt angajate cu contract de muncă, punctele 8, 6 și 7 se înlocuiesc cu următoarele acte:

 1. Copie autorizație de funcționare;
 2. Decizii de impunere pentru anul anterior nașterii copilului/declarație pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la dosarul de indemnizație;
 3. Dovada reluării activității;

ACTE – INDEMNIZAȚIA DE CREȘTERE A COPILULUI  Studenți/elevi

 • Cerere tip – completată şi semnată de ambii părinţi!
 • Cartea de identitate a ambilor părinți
 • Certificat de naștere copil
 • Certificat de căsătorie,
 • Livret de familie actualizat
 • Adeverință de la facultate/liceu pentru anii universitari/școlari 20…/20… respectiv 20.…/20…., care atestă faptul că solicitantul este student/elev la zi și ambii ani i-a frecventat fără întrerupere (adică 12 luni anterioare nașterii copilului) adeverințele de elev/student să conțină CNP-ul beneficiarului, numele și prenumele decanului/directorului/secretarului; se eliberează pentru a-i servi la AJPIS CLUJ
 • Declarație pe proprie răspundere, că la data solicitării indemnizației nu realizează venituri profesionale;
 • Extras de cont bancar, original, semnat i stampilat (pentru virarea banilor în cont) – pe numele titularului de cerere;
 • Dosar plic;

CERERE TIP

Beneficiari

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat, au dreptul la ajutor social.
Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia – Anexa 1 la H.G. 559/2017.

În situația în care solicitarea ajutorului social sau a alocației pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare ori a ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare, se produce ulterior aprobării acordării unuia din drepturile menționate, la solicitarea ulterioară a unui drept se completează cererea și declarația pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.1 a.

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure.

Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 500 LEI.

Nivelurile pentru VMG sunt următoarele

Persoana singură = 142 lei
Familia formată din 2 persoane =255 lei
Familia formată din 3 persoane = 357 lei
Familia formată din 4 persoane =442 lei
Familia formată din 5 persoane = 527lei
Pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, ajutorul social se mareşte cu 0.073 x ISR =37 lei.

 

Obligaţii ale beneficiarilor de ajutor social

 După stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are următoarele obligaţii:
a) să comunice primarului, în scris, orice modificare intervenită cu privire la domiciliul, veniturile şi la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit aceasta;
b) să furnizeze toate informațiile necesare pentru efectuarea anchetei sociale;
c) să efectueze sau, după caz, să asigure prin alte persoane apte de muncă din familie, efectuarea orelor de muncă în folosul comunităţii.
Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, potrivit legii, au obligaţia de a nu refuza un loc de muncă oferit sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională.

 

Prin persoană aptă de muncă se înţelege persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare;
b) nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi prevăzută de lege;
c) are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci.
Incapacitatea fizică şi psihică este dovedită cu acte eliberate în condiţiile legii.

Face excepţie de la îndeplinirea obligaţiilor amintite persoana aptă de muncă şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
a) asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani şi până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecţia copilului;
b) asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condiţiile legii;
c) participă la un program de pregătire profesională;
d) este încadrată în muncă.

 

 

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII

AJUTORULUI SOCIAL

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală            

 

Bunuri mobile*

1

Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

(*)Aflate în stare de funcţionare

 

 

Depozite bancare

   1        

Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

 

Terenuri /animale și/sau păsări

   1        

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ:Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social/tichetelor sociale/ aj incalzire lemne ,gaz.

 

Acte necesare depunerii dosarului de AJUTOR SOCIAL

 • Acte doveditoare privind componenţa familiei (certificate de naştere ale copiilor, livretul de familie, hotărâre definitivă de plasament familial al minorului, act din care să rezulte calitatea de tutore sau curator, acte din care să rezulte încadrarea în grad de handicap al personei, CI/BI aflat în termen de valabilitate.)
 • Adeverinţă eliberată de AJOFM pentru persoanele apte de muncă (pentru cei care au împlinit vârsta de 16 ani şi nu urmează cursurile şcolare şi cei care nu sunt încadraţi în câmpul muncii până la vârsta de pensionare.)
 • Adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară pentru toţi membrii familiei care au împlinit vârsta de 16 ani şi nu urmează cursuri şcolare.
 • Adeverinţă privind terenurile agricole deţinute în proprietate sau în arendă.(registrul agricol)
 • Certificat fiscal privind achitarea obligaţiilor faţă de bugetul local (birou taxe şi impozite locale)
 • Copie carte de identitate al autovehiculului deţinut sau închiriat
 • Adeverinţă de şcolarizare privind frecventarea cursurilor şcolare pentru minorii care au împinit vârsta de 16 ani.
 • Acte doveditoare privind veniturile familiei (adeverinţe de salar, cupoane de pensie, cupoane de şomaj) din luna anterioară depunerii cererii

Cere tip