ASISTENȚĂ SOCIALĂ

ANUNȚ
 
Măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut cele mai defavorizate care pot beneficia de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic (O.U. 113/15.07.2022)
 
Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, în caz de precaritate materială de bază constând în lipsa produselor pentru îngrijirea nou-născutului, acordate în cadrul POAD, și care au calitatea de destinatari finali sunt:
 
1. Mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
2. Mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și care fac parte din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Mamele cu dizabilități care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului;
4. Mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului, aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, ale violenței domestice, persoane dependente și/sau care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială întocmită de autoritățile publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale sau pe baza unui referat de anchetă socială întocmit de autoritățile publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui terț;
5. Mame care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și care nu dețin acte de identitate și care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile;
6. Mamele minore care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului;
7. Mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului, cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.
 Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru nou-născuți pentru destinatarii finali este de 2.000 de lei.
Tichetul social pe suport electronic pentru nou-născuți este acordat o singură dată pentru un nou-născut și poate fi utilizat doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea produselor de îngrijire pentru nounăscuți pentru care a fost emis.
 
ACTE NECESARE: copie certificat de naștere copil, copie carte de identitate mamă, copie certificat de încadrare în grad de handicap al mamei, alte documente care atestă starea de persoană aflată temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, ale violenței domestice, persoane dependente și/sau care se află în situații deosebite de vulnerabilitate.(procese verbale, documente eliberate de către medicina legală cu privire la consatatea agresiunilor fizice).
Documentele se depun la sediul Primăriei com. Moldovenești, compartimentul de asistență socială.
 
ANUNȚ
 
     Începând cu data de 27.06.2022, Primăria comunei Moldovenești -  biroul de asistență socială preia cereri pentru  acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde, în cadrul programului ”Sprijin pentru România”, conform OUG 63/2022. Valoarea unui tichet este de 250 lei și se acordă o dată la două luni până în luna decembrie 2022.
 Categoriile de persoane care trebuie să depună cerere pentru acordarea tichetului   sunt:
🟩 Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
🟩 Familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
🟩 Persoanele fără adăpost.
 Documentele necesare sunt:
1. Cerere și declarație pe proprie răspundere – tip (se găsește la sediul Primăriei Moldovenești cât și în format electronic accesand pagina web a Primăriei Moldovenești secțiunea astență socială).
2. Actele de identitate - copie (C.I. /certificat de naștere) ale tuturor membrilor familiei. (sentințe în vederea încredințării copiilor unde este cazul).
3. Adeverințe de venit (cupoane de pensie, indemnizație creștere copil, adeverință cu salariul net)

Celelalte categorii de beneficiari de tichete sociale pe suport electronic, anume: pensionarii și persoanele încadrate în grad de handicap ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1500 lei, beneficiarii de alocație de susținere a familiei și beneficiarii de ajutor social, vor primi tichetele sociale sub formă de card direct la domiciliu fără să depună cerere.

cerere tip 1
cerere tip 2
cerere tip 3

Adresa: com. Moldovenesti, str. Principala nr.240
Cod poştal: 407430

 

Fax: 0364 801 903

Tel.:      0364 801 900

Emailasistentasociala@primariamoldovenesti.ro 

 

PROGRAM :

                                LUNI :           8:00 – 15:30  BIROU

 

   MARTI :         8:00-12:00    TEREN

                                                   12:00-15:30   BIROU

 

                              MIERCURI :  8:00-15:30    BIROU

 

                               JOI :               8:00-12:00  TEREN

                                                     12:00-15:30   BIROU

 

                               VINERI:        8:00-13:00    BIROU

                                                    13:00-15:30   TEREN

 

Nota : in data de 2 a fiecarei luni – AJPIS Cluj –depunere documente lunare

          

Ajutor de înmormântare

Ajutorul de înmormântare se acordă în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, în cazul decesului unei persoane din familiile beneficiare de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social (primarul poate dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea).  

a) Cine poate beneficia?

 • Ajutorul se acordă unei singure persoane care poate fi după caz soţul sau soţia supravieţuitoare, copilul sau părintele, tutorele, curatorul sau moştenitorul în condiţiile dreptului comun, sau în lipsa acestuia, persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

b) Acte necesare:  

 • cerere;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • certificatul de deces;
 • acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore sau curator;
 • dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea

Acte necesare în vederea efectuării anchetei sociale necesară la Comisia pentru Protecţia Copilului/Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională:

- certificat de ȋncadrare ȋn grad de handicap din anul precedent (dacă este cazul) şi/ sau planul de abilitare/ reabilitare;
- certificat medical cu diagnosticul cu care se va merge ȋn comisie (eliberat de medic specialist);
- acte de identitate ale părinţilor/ reprezentanţilor legali;
- certificat de naştere al minorului.

 

Acte necesare pentru ancheta socială necesară pentru acordarea “Bani de liceu”

Acte necesare pentru ancheta socială necesară pentru acordarea “Bani de liceu” (HG 594/ 2009 - Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu"):
- Copie după actele de identitate ale persoanelor din componenţa familiei;
- Copie după acte doveditoare ale veniturilor realizate (adeverinţe de venit, cupoane de pensie, adeverinţă de elev, talon de şomaj, declaraţii notariale etc);

 

Acte necesare pentru ancheta socială solicitată la divorţul prin procedură notarială

Acte necesare pentru ancheta socială solicitată la divorţul prin procedură notarială (art. 375 – art. 376 Noul Cod Civil):
- solicitare de la biroul notarial şi copie după cererea de divorţ ȋnregistrată la biroul notarial;
- copii după actele de identitate ale solicitanţilor;
- copii după certificatele de naştere ale minorilor;
- alte acte solicitate de reprezentantul autorităţii tutelare pentru a dovedi respectarea interesului superior al copilului.

Menţionăm că la momentul ȋntrevederii este obligatorie prezenţa copilului care a ȋmplinit 10 ani, conform art. 264 Noul Cod Civil “ȋn procedurile administrative sau judiciare care ȋl privesc, ascultarea copilului care a ȋmplinit vârsta de 10 ani este obligatorie”

Acte necesare in vederea acordarii de lapte praf gratuit pentru copii cu vârsta de pânã la 12 luni

– în conformitate cu prevederile Legii. nr. 321-2000 se acordă lapte praf copiilor cu vârsta de până la 12 luni 

a) reţeta de la medicul de familie.
b) copie după certificatul de naştere al copilului (doar in prima lună).

 TICHETE SOCIALE PENTRU PRESCOLARI

 

*Beneficiaza de tichete sociale copiii care provin din familii defavorizate cu un venit net lunar pe membru de familie in cuantum lunar de 284 lei .

*Dreptul la tichete sociale se acorda incepand cu luna in care  beneficiarul indeplineste  cristeriile de eligibilitate pe baza de cerere .

* perioada de acordare : septembrie – iunie

*cererea de participare in program poate fi facuta oricand pe perioada anului scolar.

*titularul tichetului social are obligatia sa anunte orice modificare  in componenta familiei sau in veniturile acesteia  in termen de 15 zile .

* Titularul poate utiliza tichetul social pentru grădiniță în perioada de valabilitate, numai pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și/sau rechizite, exclusiv de la operatorii economici care comercializează produsele prevăzute de lege cu care unitatea emitentă are încheiate contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale.

 

* SE INTERZICE TITULARULUI:


a) solicitarea și/sau primirea unui rest de bani la tichetul social pentru grădiniță, în cazul în care suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului;
b) comercializarea tichetelor sociale pentru grădiniță în schimbul unor sume de bani și/ori altor bunuri și/ori servicii;
c) utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniță în magazine, locații, unități, piețe de orice fel care nu vând produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și/sau rechizite și nu au afișate la intrare autocolantele speciale ale unității emitente;

 d) utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniță pentru achiziționarea altor produse decât alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și/sau rechizite.

 

ACTE NECESARE :

 • copie carte de identitate parinti
 • copie certificate de nastere copii
 • copie livret de familie
 • adeverinta eliberata de catre unitatea scolara din care sa rezulte ca minorul/a este inscrisa la gradinita
 • adeverinta de scolarizare pentru ceilalti copii din familie
 • adeverinta de salar (net) cu mentiunea bonurilor de masa

 

 • adeverinta de venit  eliberata de catre ADMINISTRATIA FINANCIARA TURDA  pentru fiecare persoana din familie care a implinit varsta de 16 ani si nu urmeaza cursurile scolare
 • certificat de atestare fiscala – serviciul taxe si impozite
 • adeverinta privind terenurile agricole – registru agricol
 • fisa agricola – registru agricol

 

 

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII

AJUTORULUI SOCIAL

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală            

 

Bunuri mobile*

1

Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

(*)Aflate în stare de funcţionare

 

 

Depozite bancare

   1        

Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

 

Terenuri /animale și/sau păsări

   1        

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

 

NOTĂ:Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social/tichetelor sociale/ aj incalzire lemne ,gaz.


CERERE TIP

ACTE NECESARE PENTRU SOLICIATERA LEGITIMATIEI – CARD DE PARCARE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI

 • cerere 
 • copie a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor cu handicap , în termen de valabilitate;
 • copie a actului de identitate al solicitantului;
 • 2 poze 30 x 40 mm, recente;
 • cardul- legitimaţie expirat, în original, în cazul în care solicitantul a deţinut un astfel de card.

CERERE TIP

Acte necesare în vederea acordării indemnizației pentru persoana cu handicap grav

Acte necesare în vederea acordării indemnizațiilor pentru persoana cu handicap grav – gradul I cu asistent personal – în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006:

 • cerere
 • copie C.N./B.I./C.I. al persoanei cu handicap şi/sau al reprezentantului legal al acesteia;
 • copie certificat de încadrare în grad de handicap;
 • copie hotărâre judecătorească, în situația în care persoana cu handicap a fost pusă sub interdicție și s-a instituit tutela;
 • acordul cu opțiunea indemnizație de la DGASPC Cluj;
 • cupon pensie în cazul pensionarilor;
 • dosar cu șină.

ACTE NECESARE NOTIFICARII PLECARII LA MUNCA IN STRAINATATE PENTRU DELEGARE AUTORITATE PARINTEASCA:

DECLARATIA 1(model tipizat ) - se completeaza de catre parintele / parintii care pleaca in strainatate

DECLARATIA 2( model tipizat ) - se completeaza de catre persoana in grija careia ramane copilul.persoana trebuie sa faca parte din familia extinsa, sa aiba mimin 18 ani .

 

 • copie dupa CI /BI ale parintilor  si ale persoanei in carei grija ramane copilul
 • copie dupa certificatele de nastere ale copilului
 • acte doveditoare privind veniturile persoanei in carei grija ramane copilul
 • copie dupa contractul de munca al parintilor care urmeaza sa plece in strainatate
 • adeverinta medicala din care sa rezulte starea de sanatate a persoanei in a carei grija ramane copilul
 • adeverinta medicala din care sa rezulte starea de sanatate a copilului.

Declaratie 1

Declaratie 2

                                Acte necesare angajare asistent personal

 1. cerere de angajare
 2. copie de pe actele de identitate si stare civila
 3. copie de pe actele de studii
 4. cazier judiciar
 5. adeverinta medicala eliberata de catre ( medicina muncii )care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
 6. acordul persoanei cu handicap exprimat in scris pentru angajare
 7. declaratie pe propria raspundere ca va respecta obligatiile prevazute la art.38 din Legea 448/2006
 8. acordul DGASPC Cluj
 9. copie dupa certificatul de incadrare in grad de handicap al persoanei bolnave.
 10. copie dupa CI /BI al persoanei cu handicap
 11. repartitie ALOFM Turda

Conditii de angajare :

1. varsta minima de 18 ani impliniti

2. nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni

3. are capacitatea deplina de exercitiu

4. are o stare de sanatate corespunzatoare

5. a absolvit cursurile invatamantului general ( cu exceptia rudelor pana la gradul IV , sotului , sotiei  )

6. Domiciliul stabil in com. Moldovenesti.

CERERE DE ANGAJARE

DECLARATIE

 

ACTE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI PENTRU:

ALOCATIA DE STAT( COPII NASCUTI IN ROMANIA)

 

 • Cerere tip – completată și semnată de ambii părinți
 • Cartea de identitate a ambilor părinți
 • Certificat de naștere copil
 • Certificat de căsătorie,
 • Livret de familie actualizat  
 • Extras de cont bancar (pentru virarea banilor în cont) – pe numele titularului cererii;
 • Dosar plic;

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ALOCAȚIA DE STAT PENTRU COPII REPATRIAȚI SAU CEI NĂSCUȚI ÎN STRĂINĂTATE 

 • Cerere tip +Anexă– completată şi semnată  de ambii părinţi!
 • Cartea de identitate a ambilor părinți
 • Certificat de naștere copil 
 • Certificat de căsătorie,
 • Livret de familie românesc actualizat
 • ACTE DE REZIDENȚĂ ale părinților și copiilor  – dacă dețin;
 • RESPINGERE DIN STRĂINĂTATE, tradusă și legalizată – că au solicitat și nu primesc bani din străinătate pentru copil
 • DECLARAȚIE NOTARIALĂ – pentru cei fără acte de rezidență în original, din care să reiasă că nu au locuit cu forme legale în străinătate și nu au realizat venituri sau că au revenit în țară definitiv;
 • Extras de cont bancar, semnat și stampilat (pentru virarea banilor în cont) – pe numele titularului de cerere;
 • Dosar plic

CERERE TIP 


 

AJUTOR DE URGENTA

        Primarul Comunei  Moldovenesti poate acorda ajutoare de urgenţă, în limita fondurilor existente, familiilor sau persoanelor singure, cu domiciliul ori reşedinţa în com. Moldovenesti, aflate în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum si pentru alte situaţii deosebite stabilite .
Cererea va fi însoţită de documente specifice solicitate în vederea motivării acordării acestor ajutoare, dat fiind caracterul lor special. 

CERERE TIP

ACTE NECESARE  pentru  Ajutor și supliment de energie

 

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza următoarelor documente:

 

1. Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere

CERERE TIP 

ANUNȚ

Începând cu data de 10.10.2022, locuitorii comunei Moldovenști vor putea depune documentele în vederea obținerii
ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri precum și pentru
suplimentul pentru energie.
Perioada de acordare - 1 noiembrie 2022- 31 martie 2023- ajutor pentru încălzirea locuinței.

- 1 noiembrie 2022-31.10.2023 – suplimentul pentru energie.

Ajutorul se acordă persoanelor singure cu un venit net lunar până la 2053 lei, precum și familiilor al căror venit net mediu pe
membru de familie este până la 1386 lei și nu dețin în proprietate sau folosință unul din bunurile din anexa nr. 4 Legea
416/2001.(anexată anunțului)

ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA AJUTORULUI ȘI SUPLIMENTULUI DE ENERGIE :

-Documentele de stare civilă pentru toți membrii familiei care locuiesc în fapt la adresa de domiciliu menționată pe cerere (cărți de
identitate sau certificate de naștere pentru membrii familiei care au vârsta până la 14 ani);
- Copie certificat de căsatorie, sentință de divorț, plasament;
-Adeverința de salariat cu venitul net (și valoarea tichetelor de masă sau de vacanță), cupon de pensie,cupon indemnizațe
handicap, cupon șomaj sau alte acte doveditoare ale veniturilor nete din luna anterioară depunerii cererii;
-Pentru persoanele care realizează venituri din A.F., P.F.A, S.R.L., este necesară o adeverință de venit eliberată de Administrația
Finanțelor Publice Turda;
- Declarație pe proprie răspundere cu privire la veniturile realizate din subvenții APIA;
-Adeverința de la registru agricol;
- Certificat fiscal – Primaria Moldovenști;
-Copie după talonul autoturismului aflat în proprietate sau folosință;
-Ultima factură de gaz /energie electrică;
Familiile și persoanele singure care au în proprietate cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în lista
anexă, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței si suplimentul pentru energie.
*Orice modificare privind veniturile sau componența familiei se face prin depunerea unei noi declarații pe propria răspundere în termen de 5
zile de la data la care a intervenit modificarea.
*Persoanele care depun cererile până în data de 20.11.2022 vor beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței din 01.11.2022-31.03.2023(5
luni),cererile depuse până la data de 20.12.2022- 4 luni,cererile depuse până la data de 20.01.2023- 3 luni,cererile depuse până la data de
20.02.2023-2 luni,cererile depuse până la data de 20.03.2023-1 lună).

Cererile se pot descărca de pe pagina web a Primăriei Moldovenești www.primariamoldovenesti.ro secțiunea asistență socială/ajutor și supliment de energie

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru incalzirea locuintei

Bunurii mobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
1 Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechimemai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de oricefel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrarea gricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mechanic sau electric
*) Aflate în stare de funcţionare
Depozitebancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale
1 Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentru familie

 

Alocații de susținere a familiei

Alocații de susținere a familiei - se acordă în conformitate cu prevederile:

 • Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei cu modificările și completările ulterioare
 • HG nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 cu modificările și completările ulterioare

Acordarea acestei presțatii are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiții mai bune pentru creșterea, îngrijirea și educarea copiilor, precum și stimularea frecventării de către copiii de vârstă școlară, aflați în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învățământ, organizate potrivit legii.

a) Cine poate beneficia?

 • Familiile cu venituri reduse (max. 530 lei/membru familie) care au în creștere și îngrijire copii în varstă de până la 18 ani.

Cuantumurile se stabilesc în raport cu tipul familiei, veniturile realizate şi numărul de copii îndreptăţiţi să beneficieze

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei/ajutorului social

Bunuri imobile

  1.

 Clădiri  sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

  2.

 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care          depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*

 1.

 Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani,  cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

  2.

 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

  3.

 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

  4.

 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“

  5.

 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

  6.

 Utilaje de prelucrarea gricolă: presă de ulei, moară de cereale

  7.

 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

 *) Aflate în stare de funcţionare

 

Depozite bancare

  1.

 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

Terenuri/animale şi/sau păsări

 1.

 Suprafeţe de teren extravilan, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentru familie

 

  NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei / ajutorului social/ajutorului pentru incalzirea locuintei

b) De ce poate beneficia?

 • Cuantumul alocației pentru susținerea familiei complementare (pentru familia formată din soț-soție sau bărbatul și femeia necăsătoriți) al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 lei:

- 82 lei pentru familia cu un copil
- 164 lei pentru familia cu 2 copii
- 246 lei pentru familia cu 3 copii
- 328 lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii

 • Cuantumul alocației pentru susținerea familiei(pentru familia formată din soț-soție sau bărbatul și femeia necăsătoriți) al cărei venit net lunar/membru de familie se situează intre 201 și 530 lei:

- 75 lei pentru familia cu un copil
- 150 lei pentru familia cu 2 copii
- 225 lei pentru familia cu 3 copii
- 300 lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii

 • Cuantumul alocației monoparentale pentru familia  al cărui venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 lei:

- 107 lei pentru familia cu un copil
- 214 lei pentru familia cu 2 copii
- 321 lei pentru familia cu 3 copii
- 428 lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii

 • Cuantumul alocației monoparentale pentru familia al cărui venit net lunar/membru de familie se situează între 200 și 530 lei :

- 102 lei pentru familia cu un copil
- 204 lei pentru familia cu 2 copii
- 306 lei pentru familia cu 3 copii
- 408 lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii

ACTE NECESARE PENTRU ALOCATIA PENTRU SUSTINEREA FAMILIE

 • Adeverință de venit - administrația financiară pentru toti membrii familiei care au implinit varsta de 16 ani si nu urmeaza o forma de invatamant la zi
 • Adeverință registru agricol – fisa agricola
 • Adeverinţe de elev cu precizarea numărului de absenţe nemotivate din ultimul semestru şcolar incheiat,  şi menţiunea repetă/nu repetă; dacă repetă, se va menţiona motivul, iar in caz de motiv medical, se va ataşa copie după certificatul/documentul medical;
 • Copie acte identitate;
 • Copie livret de familie;
 • Cope certificate de nastere copii
 • Sentinta judecatoreasca pentru incredintarea minorului daca este cazul – definitiva
 • Copie certificate căsătorie;
 • Certificat fiscal de la taxe și impozite;
 • Acte de venit (cupon pensie, plasament, indemnizație handicap, adeverință salar net din luna anterioara depunerii cereriicu mentiunea bonurilor de masa.
 • Certificat de incadrare in grad de handicap  dacă in familie sunt  persoane cu handicap
 • Cerere/declarație tip;
 • Declaratie – angajament de plata
 • Pentru persoanele care nu au domiciliu pe raza comunei Moldovenesti- adeverinta de la primaria de domiciliu din care sa rezulte ca nu beneficiaza de alocatie pentru sustinerea familiei / certificat fiscal cu privire la bunurile detinute , adeverinta agricola cu privire la terenurile detinute in proprietate ( intravilan/extravilan) , fisa agricola – cuprinzand venitul agricol anual.
 • Dosar încopciat;

CERERE TIP.