Vezetőség

A 85. cikkely: 

1. a jegyző feladatkörének legfontosabb részei :

          a. kötelező módon résztvesz a Helyi Tanács gyűlésein.

          b. koordinálja a helyi tanács fenhatósága alatt működő jogi, szociális, gyermekjogvédelmi, lakossági nyilvántartó osztályok működését, munkáját.

          c. felülvizsgálja a helyi tanácshatározatok tervezeteit, szavatolja a meghozott határozatok törvényességét.

         d. szavatolja a polgármesteri rendeletek törvényességét

         e. törvényes keretek között figyelemmel kíséri a be- és kimenő dokumentumokat, levelezést.

         f. a tanácsgyűlések megszervezésekor gondoskodik arról, hogy be legyenek tartva azok a lépések, amelyeket a törvény előír, ellátja az ezzekkel kapcsolatos jegyzői feladatokat.

         g.előkészíti a tanácsülés anyagát.

          h. tudatja a hivatalos szervekkel, intézményekkel, minden éríntettel a Helyi Tanács határozatait, a polgármester által hozott Rendeleteket, betartva a 10 napos időhatárt, ha csak nincs megszabva  más törvényes időhatár.

          i. tályékoztatja a lakosságot az előíró jellegű határozatokról, rendeletekről.

          j. másolatot, kivonatot készít a Helyi Tanács arhívumában megtalálható dokumentumokról, hacsak nem titkos jellegűek.

          k. A bemutatott iratokon hitelesíti az aláírásokat s igazolja az eredeti dokumentumokról készített másolatok hitelességét.

2. a polgármester megbízhatja a jegyzőt bármely más olyan feladat  koordinálásával, amely a Helyi Tanács  hatáskörébe tartozik.

3. a jegyző hatásköréhez a felsoroltaktól eltérő más, törvénybe foglalt feladatok is tartoznak, olyanok is, amelyekkel a polgármester vagy a Helyi Tanács ruházza fel.

.86. cikkely: A jegyző elleni fegyelmi eljárást a helyi tanács javaslatára (a polgármester, vagy a tanácstagok egyharmadának indítványozására, a tanácsosok kétharmadának elfogadásával) csak a prefektus indíthat, ő mentheti fel tisztségéből.