ANUNȚ ȘEDINȚE

COMUNA MOLDOVENEȘTI

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL

10.10.2018

ANUNȚ

În baza art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică șia prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consilului Local,aducem la cunoștință publică anunțul de intenție referitor la elaborarea următoarelor proiecte de hotărâri:

                1.    Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local ;

                 2. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea ELABORARE  PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN SCOPUL INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN pentru CONSTRUIRE PARC LOGISTIC,SERVICII ȘI ACTIVITĂȚI CONEXE  amplasat in sat Badeni,F.N, comuna Moldovenesti,jud.Cluj;

             3.Proiect de hotarare  cu privire la aprobarea avizului specific pentru amenajare acces în zona străzii localității Podeni și realizarea de racorduri și branșamente pe domeniul public  al comunei solicitat in Certificatul de Urbanism nr. 835 din 13.08.2018 eliberat de Consiliul Judetean Cluj pentru obiectivul ”Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului –Locuință unifamilială Sp+P, amenajare incintă,acces  auto,pietonal,branșamente,racorduri”

             4. Proiect de hotarare cu privire la "Aprobarea condiţiilor în care se realizează/accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei Moldovenești în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor decomunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora,modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum si măsurile privind  construirea de reţele de comunicaţii electronice”.

                 5. Diverse.

                Ședința ordinara va avea loc în data de 17 octombrie  2018 ora:15,00 la sediul Consiliului local.

                                     SECRETAR:   Fodor Melinda