HOTĂRÂRI ALE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

NR./DATĂ DENUMIRE 
1 din 05.01.2024  privind acoperirea deficitului la secțiunea de dezvoltare din excedentul bugetar al anului 2023 în sumă de 1218979,48 lei
2 din 05.01.2024. prin care se aprobă împrumutul din excedentul bugetar din anul 2023 în anul 2024 a sumei de 400000 lei pentru acoperirea golului temporar de casă în anul 2024
3 din 05.01.2024. privind alegerea președintelui de ședință
4 din 31.01.2024. privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și funcționarea serviciului de audit public intern
5 din 31.01.2024 privind aprobarea vânzării directe a lemnului de lucru fasonat cu diametrul la capătul gros mai mare de 24 cm către persoanele fizice și către unitățile de interes local finanțate integral sau parțial de la bugetul 
de stat sau de la bugetul local, care nu desfășoară activitate economică
6 din 31.01.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a calculației de cost pentru taxa de administrare - Anexa 1 la BVC- aferent anului 2024,  privind contractul de administrare al fondului forestier încheiat între 
UAT Moldovenești și Ocolul Silvic Șoimul Arieș R.A. 
7 din 31.01.2024 privind încheierea unui parteneriat între comuna Moldovenești și Ocolul Silvic Șoimul Arieș RA pentru vânzarea de lemn fasonat către populație cât și pentru consumul propriu al unităților de interes local finanțate, integral sau parțial, de la bugetul de stat sau bugetul local pentru anul 2024
8 din 31.01.2024 privind aprobarea transformării lemmnului rotund în lemn de foc și vânzarea acestuia către populație
9 din 31.01.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de alimentare cu apă și branșamente de apă în loc. Pietroasa, comuna Moldovenești, Jud. Cluj” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
10 din 31.01.2024. privind aprobarea acordului de parteneriat între Primăria Moldovenești și Biblioteca Județeană Octavian Goga” Cluj în vederea depunerii proiectului ”ClujDigitalHub@BibliotecaTa” finanțat prin PNRR, în cadrul apelului de proiecte ”Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”, Apelul nr. 2
11 din 31.01.2024 privind aprobarea participării UAT MOLDOVENEȘTI la finantarea ASOCIAȚIEI PENTRU PROMOVAREA GASTRONOMIEI, CULTURII ȘI TRADIȚIILOR TRANSILVANE
12 din 31.01.2024. cu privire la aprobarea avizului specific necesar avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism având nr. 62/18.09.2023. eliberat de către Primăria Comunei Moldovenești pentru obiectivul ”Elaborare documentație pentru autorizarea lucrărilor de construire Stație de bază pentru servicii de comunicații electronice, comuna Moldovenești, loc. Podeni - beneficiar RCS&RDS SA.
13 din 31.01.2024. cu privire la aprobarea avizului specific necesar avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism având nr. 89/27.12.2023. eliberat de către Primăria Comunei Moldovenești pentru obiectivul: ”Eliberare documentație tehnică pentru Deschidere acces și realizare racorduri/branșamente în zona străzii Stejeriș nr. 217-beneficiar Szilagyi Laszlo
14 din 31.01.2024. cu privire la organizarea rețelei școlare din subordine pentru anul școlar 2024-2025
15 din 31.01.2024. cu privire la aprobarea proiectului CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII DIN LOCALITATEA BĂDENI, COMUNA MOLDOVENEȘTI
16 din 31.01.2024. privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII aferente proiectului ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII DIN LOCALITATEA BĂDENI, COMUNA MOLDOVENEȘTI”
17 din 12.02.2024. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli Comunei Moldovenești pe anul 2024, a listei cu obiectivele de investiții propuse a fi realizate în anul 2024
18 din 12.02.2024. cu privire la aprobarea avizului specific necesar avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism având nr. 85/13.12.2023. eliberat de către Primăria comunei Moldovenești pentru obiectivul ”Elaborare documentație pentru autorizarea lucrărilor de construire”  Amplasare 2 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Moldovenești, localităților Plăiești și Bădeni, jud. Cluj” beneficiar Comuna Moldovenești
19 din 12.02.2024. privid aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Rețea de canalizare în localitățile Moldovenești și Plăiești, comuna Moldovenești, jud. Cluj, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligni ” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarera obiectivului
20 din 20.03.2024 cu privire la cu privire la aprobarea avizului specific necesar avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism având nr. 83/13.12.2023. eliberat de către Primăria comunei Moldovenești pentru obiectivul ”Construire locuință unifamiliară, împrejmuire, racorduri și branșamente” loc Bădeni, beneficiar Felecan Bogdan Vasile
21 din 20.03.2024. cu privire la cu privire la aprobarea avizului specific necesar avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism având nr. 4/18.01.2024. eliberat de către Primăria comunei Moldovenești pentru obiectivul ”Construire locuință unifamiliară, garaj, bazin vidanjabil împrejmuire, racorduri și branșamente” loc Moldovenești, nr 217 bis, beneficiar vidrean Sergiu Vasile 
22 din 20. 03.2024. cu privire la cu privire la aprobarea avizului specific necesar avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism având nr. 8/18.01.2024. eliberat de către Primăria comunei Moldovenești pentru obiectivul ”Construire locuință unifamiliară, garaj, bazin vidanjabil împrejmuire, racorduri și branșamente” loc Stejeriș bis, beneficiar Vidrean Sergiu Vasile 
23 din 20.03.2024. cu privire la cu privire la aprobarea avizului specific necesar avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism având nr. 4/18.01.2024. eliberat de către Primăria comunei Moldovenești pentru obiectivul ”Construire locuință unifamiliară” loc Podenii, nr. 316, beneficiar Matei Corvin
24 din 20.03.2024. privind completarea Hotărârii nr 9/2024 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de alimentare cu apă și branșamente de apă în loc. Pietroasa, comuna Moldovenești, Jud. Cluj” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
25 din 20.03.2024. privind darea în administrare către Școala Gimnazială Moldovenești a bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Moldovenești, rezultate în urma finalizării proiectului ”Sala de educație fizică școlară sat Moldovenești, nr. 360 A, comuna Moldovenești județul Cluj
26 din 20.03.2024. cu privire la reactualizarea Planului de Analiza și Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Moldovenești
27 din 20.03.2024. cu privire la aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor singure care se află în situații de necesitate sau deosebite și a criteriilor de acordare unor ajutoare de urgență și ajutoare comunitare
 
28 din 20.03.2024. privind aprobarea participării UAT Comuna Moldovenești la Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate cu obiectivul de investiții ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ, EXTINDERE CONDUCTĂ DE APĂ, RACORDURI DE CANALIZARE ȘI BRANȘAMENTE DE APĂ ÎN LOCALITATEA STEJERIȘ, COMUNA MOLDOVENEȘTI
ANEXA 1              ANEXA 2
29 din 20.03.2023. cu privire la cu privire la aprobarea avizului specific necesar avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism având nr. 54/02.08.2023. Înființare rețea de canalizare menajeră, extindere conductă de apă, racorduri de canalizare și branșamente de apă în localitatea Stejeriș, comuna Moldovenești în loc. bădeni și Stejeriș -beneficiar Comuna Moldovenești 
 
30 din 17.04.2024. privind alegerea președintelui de ședință
31 din 17.04.2024. prin care se aprobă varianta electronică revizuită a intravilanului aferent Planului Urbanistic General al Comunei Moldovenești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Moldovenești
32 din 17.04.2024. privind acordarea mandatului special reprezentantului în AGA ADI Eco-Metropolitan Cluj pentru a vota cu privire la proiectele Hotărârilor AGA ADI Eco-Metropolitan Cluj cuprinse în anexă, aprobarea statutului actualizat al ADI Eco-Metropolitan Cluj și mandatarea ADI Eco-Metropolitan Cluj pentru încheierea contractelor cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului și pentru aprobarea valorii reducerii facturilor utilizatorii casnici care colectează separat deșeurile de hârtie, metal, plastic, și sticlă
33 din 17.04.2024. privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2025, cu rata inflației de 10,4%
34 din 17.04.2024. cu privire la aprobarea avizului specific necesar avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism având nr. 16 din 27.03.2024. eliberat de Primăria Comunei Moldovenești pentru obiectivul ”Construire garaj, relocare acces auto și pietona, refacere împrejmuire la stradă, organizare de șantier, beneficiar Tușa Sebastian-Gabriel.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
NR./DATA DENUMIRE
85 din 27.12.2023. cu privire la aprobarea avizului specific necesar avizelor solicitate prin certificatul de urbanism având nr. 74/09.11.2023.
84 din 27.12.2023. cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2023 trim. IV
83 din 14.12.2023. privind aprobarea Regulamentului privind metodologia de elaborare a hotărârilor de consiliu local aplicabil în comuna Moldovenești-jud. Cluj
82 din 15.11.2023.  cu privire la aprobarea avizului specific necesar avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism având nr. 69/08.11.2023.
81 din 15.11.2023. privind aprobarea cuantumui cotizației lunare pentru susținerea activităților ASOCIAȚIEI ”POLUL AGRO-ZOOTEHNIC-INDUSTRIAL ARIEȘ-PAZIA”
80 din 14.11.2023 privind aprobarea indicatorilor de performanță ai serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru aria de operare Turda-Câmpia Turzii și comunele arondate
79 din 14.12.2023. cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2023 trim. IV
78 din 29.11.2023. privind aprobarea implementării proiectului ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA MOLDOVENEȘTI, JUDEȚUL CLUJ”
77 din 29.11.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA MOLDOVENEȘTI, JUDEȚUL CLUJ”
76 din 29.11.2023. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizat și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Rețea de canalizare în localitățile Moldovenești și Plăiești, comuna Moldovenești, jud. Cluj, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 
75 din 29.11.2023. privind aprobarea amenajării de spații necesare pentru colectarea separată a deșeurilor
74 din 15.11.2023. cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2023 trim. IV
73 din 15.11.2023.  
72 din 15.11.2023.  
71 din 15.11.2023.  
70 din 15.11.2023. privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moldovenești, județul Cluj, începând cu 1 noiembrie 2024
69 din 15.11.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moldovenești, județul Cluj, începând cu 1 ianuarie 2024
68 din 15.11.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții pentru proiectul. Creșterea eficienței energetice a Școlii generale din localitatea Moldovenești, nr. 360A, com Moldovenești, jud. Cluj
67 din 15.11.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții pentru proiectul. Creșterea eficienței energetice pentru clădirea publică situată în localitatea Moldovenești, nr. 360 Bis, com. moldovenești, jud. Cluj
66 din 15.11.2023 privind aprobarea proiectului ”Înființarea unei capacități de producție a energiei electrice din sursă solară pentru acoperirea consumului propriu în Comuna Moldovenești, jud. Cluj
65 din 15.11.2023 cu privire la aprobarea avizului specific necesar avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism având nr. 65/2023 pentru proiectul  ”Creșterea eficienței energetice în clădirilor publice cu destinație de unități de învățământ la școala primară localitatea plăiești , com. Moldovenești, beneficiar Comuna Moldovenești
64 din 15.11.2023 cu privire la aprobarea avizului specific necesar avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism având nr. 66/2023
63 din 15.11.2023 privind preluarea la Compania Națională de Investiții (C.N.I.) S.A. și includerea în domeniul public al comunei Moldovenești a obiectivului de investiții ”Proiect tip-Sală de educație fizică școlară, sat. Moldovenești, nr. 360 A, com. Moldovenești, jud. Cluj
62 din 15.11.2023 cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2023 trim. IV.
61 din 31.10.2023. cu privire la aprobarea execuției bugetului local la 31.10.2023.
60 din 02.11.2023 privind aprobarea încheierii Contractului de prestări servicii de permanentă/intervenție imediată pentru prevenire și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun
59 din 02.11.2023 cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2023 trim. IV
58 din 02.11.2023.  
57 din 18.10.2023. privind aprobarea Contractului de administrare în regim silvic a fondului forestier în suprafață de 592 ha, proprietatea UAT Moldovenești
56 din 18.10.2023. cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2023 trim. IV.
55 din 18.10.2023. cu privire la aprobarea avizului specific necesar avizelor solicitate prin certificatul de Urbanism având nr. 809/06.06.2023.
54 din 18.10.2023. cu privire la aprobarea avizului specific necesar avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism având nr. 56/16.08.2023.
53 din 18.10.2023. cu privire la aprobarea avizului specific necesar avizelor solicitate prin certificatul de Urbanism având nr. 60/06.09.2023.
52 din 20.09.2023. privind alegerea președintelui de ședință
51 din 20.09.2023 privind aprobarea rezilierii Contractului de administrare nr. 2386 din 30.12.20214.încheiat între UAT Moldovenești și Ocolul Silvic Valea Ierii SRL
50 din 20.09.2023. privind actualizarea Anexei nr. 2.2 la normele metodologice privind caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici
49 din 20.09.2023. cu privire la reactualizarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
48 din 20.09.2023. cu privire la aprobarea avizului specific necesar avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism având nr. 59/30.08.2023.
47 din 06.09.2023. cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2023, trim. III.
46 din 31.08.2023.  privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Comuna Moldovenești, jud. Cluj
45 din 31.08.2023. privind neasumarea responsabilității organizării și derulări la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziționarea produselor și a contractelor/ acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Școli al României în perioada 2023-2029, precum éi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia ún anul écolar 2023-2024, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 652/2023, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 728/08.08.2023.
44 din 22.08.2023. cu privire la aprobarea avizului specific necesar avizelor solicitate prin certificatul de urbanism având nr. 41/28.06.2023.
43 din 22.08.2023. cu privire la aprobarea avizului specific necesar pentru lucrări ce se vor executa pe domeniul public al comunei în vederea realizării lucrărilor ”Extindere conductă racord și post de reglementare -măsurarare gaze naturale cu presiune redusă” com. Moldovenești, loc. Plăiești nr. 264
42 din 22.08.2023. privind aprobarea transmiterii în concesiune a infrastructurii de apă potabilă și canalizare în comuna Moldovenești către Compania de Apă Arieș SA
41 din 22.08.2023. privind numirea dl Popa Todor, din partea PNL, consilier nou validat în comisiile de specialitate în locul d-lui  Rațiu Todor
40 din 22.08.2023. privind alegerea președintelui de ședință
39 din 19.07.2023. cu privire la aprobarea avizului specific solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 31 din 03.05.2023.
38 din 19.07.2023. privind organizarea și sărbătorirea Zilelor comunei Moldovenești
37 din 19.07.2023 cu privire la acordarea a 500 lei fiecărui cuplu de pe raza comunei Moldovenești care a împlinit 50 de ani de căsătorie
36 din 19.07.2023. privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Comuna Moldovenești, jud. Cluj pentru colaborarea interinstituțională, în cadrul proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS” cod MySmis 130963
35 din 19.07.2023. cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2023 pe anul 2023 trim III.
34 din 21.06.2023. privind aprobarea cuantumului anual al burselor școlare pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Moldovenești an școlar 2022-2023
33 din 21.06.2023. privind aprobarea avizului specific solicitat prin certificatul de urbanism nr. 32 din 17.05.2023.
32 din 21.06.2023. privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Moldovenești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Văii Arieșului
31 din 21.06.2023. privind aprobarea participării UAT Comuna Moldovenești în calitate de beneficiar al investiției în cadrul proiectului Microbuze electrici pentru elevii din județul Cluj pentru a fi depus spre finanțare de către UAT Cluj, în cadrul apelului de proiect PNRR/2013/C15/MEDU/110 ”Microbuze electrice pentru elevii” - Planul Național de Redresare și Reziliență
30 din 21.06.2023. privind implementarea proiectului ”Dotarea comunei Moldovenești, jud. Cluj cu echipament de intreținere pașuni și zone greu accesibile
Anexa nr. 1
29 din 21.06.2023. privind aprobarea completării ”planului Strategic de Dezvoltare Locală al comunei Moldovenești pentru perioada 2021-2027”
28 din 21.06.2023. cu privire la luare act de încetarea de drept a mandatului, înainte de îndeplinirea termenului, consilierului local Rațiu Teodor din partea PNL prin schimbarea domiciliului
27 din 30.05.2023 privind includerea teritoriului Comunei Moldovenești în parteneriatul LEADER ”Asociația Grupul de acțiune Locală Poarta Apusenilor” pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală cu finanțare prin Planul Național Strategic 2023-2027
26 din 30.05.2023. privind actualizarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ constituit la nivelul comunei Moldovenești, județul Cluj
25 din 30.05.2023. privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024, cu rata inflației de 13,8%
24 din 30.05.2023 privind alegerea președintelui de ședință
23 din 10.05.2023. cu privire la elaborarea avizului specific solicitat prin certificatul de urbanism nr. 8 din 01.03.2023 eliberat de com. Moldovenești
22 din 10.05.2023.  pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici faza DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a Școlii generale din localitatea Moldovenești, nr 360A 
21 din 10.05.2023. pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici faza DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a Școlii generale din localitatea Moldovenești, nr. 360 A , Jud. Cluj
20 din 27.04.2023. cu privire la aprobarea execuției bugetului local la 31.12.2022.
19 din 03.04.2023. privind aprobarea Acordului de parteneriat între Asociația Pro Agricultură, ca și lider partener, Com. Moldovenești ca partener 1 și Liceul teoretic Reformat Cluj-napoca ca și partener 2 pentru implementare
18 din 22.03.2023. cu privire la aprobarea regulamentului pentru acordarea finanțării nerambursabile pentru programele, proiectele, acțiunile organizate în domeniul cultură-tineret și culte religioase pe anul 2023
17 din 22.03.2023. cu privire la aprobarea avizului specific solicitat prin Certificatul de urbanism nr. 46 din 18.10.2022. eliberat de Com. Moldoveneéti pentru lucrarea Elaborare DTACÜ construire  hală de producție, racorduri și branșamente”- beneficiar SC KESZ Construcții SRL CLUJ-NAPOCA 
16 din 22.03.2023 cu privire la declararea ca bun și uz de interes public și preluarea în proprietatea public a comunei Moldovenești a Rețea iluminat public reabilitat comuna Moldovenești
15 din 22.03.2023 privind reactualizarea Statutului de funcții și a Organigramei din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moldovenești jud. Cluj, precum și a coeficienților de salarizare
14  din 22.03.2023 cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2023 trim I.
13  din 10.03.2023. privind aprobarea depunerii proiectului "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Moldovenești, jud. Cluj în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Nați
12  din 10.03.2023. cu privire la aprobarea avizului specific solicitat prin Certificatul de urbanism nr.5 din 22.02.2023. pentru elaborarea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire obiectiv ”Creșterea eficienței energetice a școlii generale din loc. Moldovenești, com Moldovenești - beneficiar Comuna Moldovenești 
11  din 22.02.2023 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru anul 2022 și stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea acestei activități
10  din 22.02.2023   privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2023 cu beneficiarii de ajutor social
9  din 22.02.2023.  cu privire la aprobarea execuției bugetului local la 31.12.2023.
8 din 22.02.2023 privind alegerea președintelui de ședință
 7 din 25.01.2023 privind împuternicirea primarului comunei Moldovenești, în calitate de reprezentant legal al comunei Moldovenești să semneze actul adițional la contractul de concesiune a serviciului de distribuție gaze naturale 
6 din 25.01.2023. cu privire la aprobarea avizului specific solicitat prin Certificatul de urbanism nr. 57 din 20.12.2022 pentru lucrări ce se vor executa pe domeniul public al comunei în vederea realizării lucrărilor de ” Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire al obiectivului - Creșterea eficienței energetice pentru clădire publică - Dispensar comuna Moldovenești” beneficiar comuna Moldovenești
5  din 25.01.2023.   cu privire la reactualizarea Planului de Analiza și Acoperire a riscurilor la nivelul comunei Moldovenești
4  din 25.01.2023. privind aprobarea înființării Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul comunei Moldovenești
3 din 25.01.2023. privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici actualizat și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Rețea de canalizare în localitățile Moldovenești și Plăiești, comuna Moldovenești, jud Cluj” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
2 din 25.01.2023. privind aprobarea bugetului de venituri éi cheltuieli Comunei Moldovenești pe anul 2023, a listei cu obiectivele de investiții propuse a fi realizate în anul 2023

anexa nr. 1
                     anexa nr. 2
 1  din 25.01.2023.  
NR./DATĂ DENUMIRE 
63
din 28.12.20222
.
cu privire la organizarea rețelei școlare din subordine pentru anul școlar 2023-2024
62
din 28.12.20222.
privind aprobarea contribuției lunare în baza parteneriatului încheiat între Comuna Moldoveneștii și Fundația Diakonia
61
din 28.12.20222.
privind impozitele și taxele locale pentru anul 2023, indexate cu rata inflației de 5,1%
60
din 28.12.20222.
privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Moldovenești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Văii Arieșului
59
din 28.12.20222.
cu privire la darea în administrare a serviciului de iluminat public al comunei Moldovenești și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente
Anexa 1          Anexa 2
58
din 28.12.20222.
cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2022 trim IV
57
din 28.12.20222.
cu privire la aprobarea avizului specific solicitat prin Certificatul de urbanism nr. 45 din 26.09.2022. pentru lucrări ce se vor executa pe domeniul public al comunei în vederea realizării lucrărilor de 
56
din 28.12.20222
privind aprobarea prelungirii valabilității Plan Urbanistic General al Comunei Moldovenești cu Regulamentul local de urbanism aferent acestuia
55
din 28.12.20222.
privind aprobarea cuantumului cotizației lunare pentru susținerea activităților ASOCIAȚIEI ”POLULAGRO-ZOOTEHNIC-INDUSTRIAL ARIEȘ-PAZIA”
54 din
14.12.20222.
cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2022 trim. IV.
53
din 17.11.20222
. cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2022 trim. IV.
52
din 17.11.2022.
cu privire la aprobarea avizului specific necesar pentru lucrări ce se vor executa pe domeniul public al comunei în vederea realizării lucrărilor de ”Redimensionare racord gaze naturale presiune redusă și SRMC”
com. Moldovenești ,loc. Bădeni, Parc Logistic, beneficiar CPL Concordia Filiala Cluj România
51
din 17.11.2022.
cu privire la modificarea tarifelor pentru serviciile prestate de SUPERCOM S.A. în baza contractului nr. 775 din 02.12.2020. și a aprobării încheierii actului adițional la contractul de delegare prin concesiune a activităților de colectare și transport al deșeurilor
50
din 17.11.2022.
privind alegrea președintelui de ședință
49
din 13.10.2022.
cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2022 trimestrul III.
48
din 13.10.2022.
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ”Creșterea eficienței energetice a Școlii generale din localitatea Moldovenești, nr. 360 A, Comuna Moldovenești, Jud. Cluj
47
din 13.10.2022.
privind modificarea Hotărârii nr. 24 din 13.05.2022. pentru aprobarea participării în cadrul proiectului ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU CLĂDIREA PUBLICĂ SITUATĂ ÎN LOC. MOLDOVENEȘTI NR. 360 BIS, Comuna Moldovenești, jud. Cluj
46
din 29.09.2022.
cu privire la aprobarea avizului specific solicitat prin Certificatul de urbanism nr. 38 din 10.08.2022.
45
din 29.09.2022.
Anexa 1                                              Anexa2                                                                 Anexa3
44
din 31.08.2022.
privind aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor de stimulent educațional pentru copiii proveniți din familii defavorizate, precum și a modalității de soluționare a situațiilor identificate
43
din 31.08.2022.
privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C:N:I:” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiect- Înființarea Centrului de Interpretare a Patrimoniului cultural, modernizare, consolidare, extindere și dotare imobil multifuncțional, în satul Bădeni, com. Moldovenești, jud. Cluj 
42
din 31.08.2022.
cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2022 trim III.
41
din 31.08.2022.
privind alegerea președintelui de ședință
40
din 20.07.2022.
privind aprobarea încheierii unui act adițional la Documentul de Poziție încheiat la data de 28.07.2010. de către membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj pentru stabilirea modul de implementare a Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în jud. Cluj 
39 din 20.07.2022. cu privire la aprobarea avizului specific solicitat prin Certificatul de urbanism nr. 52 din 16.09.2021.
38 din 20.07.2022. cu privire la aprobarea avizului specific prin Certificatul de urbanism nr. 9 din 06.04.2022.
37
din 20.07.2022.
cu privire la aprobarea PUZ/RLU Reglementare urbanistică în zona urbanistică în zona industrială, cu introducere de teren în intravilan pentru parc logistic Bădeni, stabilire zonă funcțională, Comuna Moldovenești, jud. Cluj
36
din 20.07.2022
.cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2022 trim. III.
35
din 20.07.2022.
cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare locală al comunei Moldovenești, Jud. Cluj pe perioada 2021-2027
34
din 15.06.2022.
Cu privire la reactualizarea indicatorilor tehnico-economici întocmiți în comformitate cu prevederile HG nr.907/2016 pentru obiectivele de investiții ”Modernizarea sistemului de apă în Comuna Moldovenești 
33
din 15.06.2022.
cu privire la reactualizarea indicatorilor tehnico-economici întocmiți în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2026 pentru obiectivul de investiții ”Înființare rețea de alimentare cu apă în localitatea Podeni, com. Moldovenești, jud. Cluj 
32
din 15.06.2022.
-aprobare aviz specific pentru lucrări de remediere plăci racordare și rampe pasaj conform proiect al ”Autostrăzii Sebeș-Turda Lot 4”, com. Moldovenești
31
din 15.06.2022.
Cu privire la acordarea a 500 lei fiecărui cuplu de pe raza Comunei Moldovenești, care a împlinit 50 de ani de căsătorie.
30 din 15.06.2022. privind organizarea și sărbătorirea Zilelor Comunei Moldovenești, jud. Cluj
29
din 15.06.2022.
privind dizolvarea, lichidarea voluntară și radierea societății ECO5 ARDEAL SRL și dizolvarea, lichidarea voluntară și radierea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 5 Ardeal
28
din 15.06.2022.
 
27 din 19.05.2022. privind aprobarea proiectului ”Achiziționare și amplasare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Moldovenești, Jud. Cluj
26
din 19.05.2022.
cu privire la aprobarea execuției bugetului local la 31.03.2022.
25
din 19.05.2022.
cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2022 trim. II.
24
din 13.05.2022.
privind aprobarea proiectului și cheltuielilor aferente proiectului ” Creșterea eficienței energetice pentru clădirea publică  în Loc. Moldovenești, nr. 360 Bis
23
din 28.04.2022
-Acord parteneriat între comune pentru depunerea proiectului ”Achiziția de mijloace de transport public-autobuze electrice”
   
21
din 13.04.2022.
cu privire la reactualizarea programului de măsuri pentru asigurarea participării cetățenilor, instituțiilor publice la realizarea acțiunilor în domeniul bunei gospodării a comunei
20
din 13.04.2022.
cu privire la modificarea cuantumului ajutorului de urgență în caz de înmormântare, stabilit prin HCL 44/2019
19
din 13.04.2022.
privind alegerea președintelui de ședință
   
17
din 24.03.2022
.cu privire la aprobarea avizului specific solicitat prin Certificatul de urbanism nr. 7 din 14.03.2019.
16
din 24.03.2022.
Cu privire la aprobarea elaborării PUZ/RLU pentru parc logistic Bădeni
15
din 10.02.2022.
Cu privire la punerea la dispoziție a unei suprafețe de teren aflată în administrarea Comunei Moldovenești, Asociației ”Copacul” în vederea plantării de puieți
14
din 10.02.2022.
cu privire la aprobarea avizului specific solicitat prin Certificatul de urbanism nr. 2 din 16.01.2022.
13
din 10.02.2022
.
cu privire la aprobarea execuției bugetului local la 31.12.2021.
12
din 10.02.2022.
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli Comunei Moldovenești pe anul 2022
11
din 20.01.2022.
-cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici conformcu OG nr. 15/2021
10
din 20.01.2022.
- se aprobă împrumutul din excedentul bugetar din anul 2021 în anul 2022
9
din 20.01.2022.
pentru aprobarea luării în patrimoniul comunei Moldovenești terenurile cu nr. cad. 56363 și 56145
8
din 20.01.2022
.
pentru aprobarea contribuției lunare în baza parteneriatului încheiat între Comuna Moldovenești și Fundația Creștină Diakonia
7
din 20.01.2022
.
privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2022 cu beneficiarii de ajutor social
6
din 20.01.2022
.
cu privire la reactualizarea Planului de Analiza și Acoperire a Riscurilor la nivelul Comunei Moldovenești
5
din 20.01.2022.
cu privire la organizarea rețelei școlare din subordine pentru anul școlar 2022-2023
4
din 20.01.2022.
privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Moldovenești, jud. Cluj
3
din 07.01.2022
-se aprobă împrumutul din excedentul bugetar din anul 2021 în anul 2022
2
din 07.01.2022.
se aprobă acoperirea deficitului la secțiunea de dezvoltare din excedentul bugetar al anului 2021
1
din 07.01.2022
.
privind alegerea președintelui de ședință
NR/DATA DENUMIRE
70    
din 22.12.2021        
.
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 ajustate cu inflației de 2,6%
69
din 22.12.2021.
cu privire la declararea ca bun și uz de interes public a clădirilor cu destinația Capelă în localitatea Moldovenești și localitatea Plăiești, comuna Moldovenești
68
din 22.12.2021.
privind aprobarea cuantumul cotizației lunare pentru susținerea activităților Asociației ”POLUL AGRO-ZOOTEHNIC-INDUSTRIAL ARIEȘ-PAZIA”
67
din 22.12.2021
.
pentru ratificarea unor clauze ale actului adițional nr. 1/12.11.2021. la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în județul Cluj-lotul 2 înregistrat sub nr. 775/01.12.2020.
66
din 22.12.2021.
aprobarea avizului specific pentru lucrările ce se vor executa pe domeniul public
65
din 22.12.2021.
- aprobarea avizului specific pentru lucrările ce se vor executa pe domeniul public al comunei zona străzi și drumuri comunale solicitat prin Certificatul de Urbanism nr 54 din 22.09.2021 eliberat de Comun Moldovenești 
64 din 22.12.2021. - aprobarea avizului specific pentru lucrările ce se vor executa pe domeniul public al comunei zona străzi și drumuri comunale solicitat prin Certificatul de Urbanism nr 52 din 16.09.2021 eliberat de Comun Moldovenești
63
din 22.12.2021.
privind Acordul de principiu în vederea acordării scutirilor prevăzute de art. 20 din Legea 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale pentru obținerea titlului de parc industrial de către CT PARK MANAGEMENT TURDA SRL
62
din 22.12.2021.
cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2021 trim. IV
61
din 15.12.2021.
privind actualizarea salariilor personalului din cadrul primăriei comunei Moldovenești, prin aplicarea prevederilor H.G. 1071/04.10.2021. pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată cu începere de la 1 ianuarie 2022, la coeficienții de ierarhizare aprobați prin Hotărârea consiliului local al comunei Moldovenești nr. 39 din 31 iulie 2017
60
din 18.11.2021.
cu privire la aprobarea avizului specific pentru amenajare acces în zona și realizarea de racorduri și branșamente pe domeniul public al comunei solicitat în Certificatul de urbanism nr. 26 din 26.10.2021.
59
din 18.11.2021
.
cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2021 trim IV.
58
din 04.11.2021.
cu privire la desemnarea reprezentantului legal al consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct din unitățile
57
din 04.11.2021.
privind actualizarea Statului de funcții și a Organigramei din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moldovenești, județul Cluj
56
din 04.11.2021.
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru proiectul ”Rețea de canalizare în localitățile Moldovenești și Plăiești, comuna Moldovenești, jud. Cluj în vederea depunerii în cadrul Programului Național Anghel Saligny 
55
din 04.11.2021
.privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru proiectul ”Extindere rețea alimentare cu apă și branșamente de apă în loc. Pietroasa, com. Moldovenești, jud. Cluj în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny 
54
din 04.11.2021.
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru proiectul ”Modernizarea infrastructurii rutiere în Comuna Moldovenești, jud. Cluj” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny 
53
din 21.10.2021.
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici întocmiți în conformitate cu prevederile HG nr 907/2016 pentru obiectivul de investiții ” Înființare rețea de apă în localitatea Podeni, com. Moldoveneș
52
din 21.10.2021
.
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici întocmiți în conformitate cu prevederile HG. nr. 907/2016, pentru obiectivul de investiții ”Monitorizarea sistemului de alimentare cu apă în com. Moldovenești
51
din 12.10.2021
.
pentru aprobarea modificarii și completarii Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitafilor de colectare și transport a deșeurilor in judeful Cluj - lotul 2 inregistrat sub nr. 775/02.12.2020
50
din 12.10.2021.
privind aprobarea tarifului de sortare, operare TMB RADP Cluj-Napoca, transfer și depozitare a deșeurilor la CMID Cluj
49
din 12.10.2021.
cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2021 trim. IV.
   
47
din 23.09.2021.
cu privire la reactualizarea indicatorilor tehnico-economici întocmiți în conformitate cu prevederile HG. nr. 907/2016 pentru obiectivele de investiții ”Înființare rețea de alimentare cu apă în loc. Podeni
46
din 23.09.2021.
privind aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ la Școala Primară Localitatea Podeni, comuna Moldovenești 
45
din 23.09.2021.
privind aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ la Școala Primară Localitatea Plăiești, comuna Moldovenești 
44
din 23.09.2021.
privind aprobarea proiectului  „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ la Școala Primară loc. Podeni, comuna Moldovenești
43
din 23.09.2021.
 privind aprobarea proiectului  „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ la Școala Primară loc. Plăiești, comuna Moldovenești
42
din 23.09.2021
.
pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 42/03.12.2020 privind aprobarea proiectului „ConsoIidarea capacității unităților de învățământ preuuiversitar din Comuna Moldovenești, in vederea gestionării situației de pandemie” a indicatorilor economici, și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia
41
din 26.08.2021.
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Moldovenești       
    Anexa
40
din 22.07.2021.
cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2021, trim III.
39
din 22.07.2021.
aprobarea avizului specific pentru lucările ce se vor executa pe domeniul public al comunei zona străzi și drumuri comunale solicital prin Certificatului de urbanism nr.30/2021 eliberat de Comuna Moldoveneș
38
din 22.07.2021.
aprobarea avizului specific pentru lucrările ce se vor executa pe domeniul public al comunei zona străzi și drumuri comunale solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 38 din 07.07.2021. eliberat de Comuna Moldovenești
37
din 22.07.2021.
cu privire la aprobarea execuției bugetului local la 30.06.2021.
36
din 07.07.2021.
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Moldovenești, jud. Cluj, înscris în Anexa nr. 57 din 17.09.2002. privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Moldovenești, publicat în MO nr. 684 bis partea I./2002
35
din 07.07.2021.
privind actualizarea structurii organizatorice a Primăriei comunei Moldovenești, jud. Cluj
34
din 17.07.2021.
privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Moldovenești an școlar 2020-2021
33
din 08.06.2021.
cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2021 trim. II.
32
din 20.05.2021.
cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2021 trim. II.
31
din 20.05.2021.
privind aprobarea asocierii Comunei Moldovenești în vederea constituirii Regiei Autonome ”Ocolul Silvic Șoimul Arieș” în scopul gospodăririi fondului forestier propriu al unităților administrativ-teritoria
30
din 20.05.2021
.
privind aprobarea Contract-cadru pentru acoperirea costurilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipal (colectate și transportate separate, stocate temporar, sortate și încredințate în 
29
din 20.05.2021.
pentru modificarea și completarea HCL nr. 30/07.10.2020. privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație, în unitățile de învățământ din Comuna Moldovenești” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia
28
din 20.05.2021.
 privind alegerea președintelui de ședință
27
din 05.05.2021.
cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2021 trim. II.
26
din 20.04.2021.
privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Moldovenești
   
24
din 20.04.2021.
.privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect Pilot- Construire ”Sală de educație fizică școlară din sat. Moldovenești, nr. 360A com. Moldovenești, jud. Cluj
23
din 20.04.2021.
privind Acordul de principiu în vederea acordării scutirilor prevăzute de art. 20 din Legea 186/2013 cu privire la constituirea și funcționarea parcurilor industrial pentru obținerea titlului de Parc industrial de către CTPark Management Turda SRL
22
din 20.04.2021
.privind aprobarea bugetului de venituri vși cheltuieli Comunei Moldovenești pe anul 2021, a listei cu obiectivele de investiții propuse a fi realizate în anul 2021, precum și utilizarea excedentului din anul 2020
21
din 18.03.2021.
privind aprobarea alipirii nr. cadastrale pentru operațiunea notarială pentru domeniul public al UAT Moldovenești, conform documentației aferente
20
din 18.03.2021.
privind aprobarea structurii organizatorice a primăriei comunei Moldovenești, jud. Cluj
19
din 18.03.2021.
privind modificarea  inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Moldovenești jud. Cluj, înscris în Anexa nr 57 din 17.09.2002
18
din 18.03.2021.
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Moldovenești jud. Cluj, înscris în Anexa nr 57 din 17.09.2002.
17
din 18.03.2021.
prin care se aprobă solicitarea de prelungire până la data de 21.07.2021 a Scrisorii de Garanție nr. 700/10.10.2017 de la FNGCIMM S.A.- IFN
16
din 18.02.2021
.
prin care se aprobă valoarea de investiție a proiectului  în baza contractului de finanțare nerambursabila nr. C1920074x205361307658 din data de 03.09.2020 încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiil
15 din 18.02.2021. privind aprobarea cuantumului cotizației lunare pentru susținerea activităților ASOCIAȚIEI ”POLUL AGRO -ZOOTECNIC-INDUSTRIAL ARIEȘ-PAZIA”
14 din 18.02.2021. cu privire la aprobarea luării în patrimoniul comunei Moldovenești , județul Cluj cu numerele  cadastrale 55815, 55816, 55960, 55966,55799, 55813, 56058, 56060, 56012, 56006, 56010, 56016,, 56019,56030, ....
13 din 18.02.2021. cu privire la reactualizarea Planului de Analiza și Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Moldovenești
12 din 18.02.2021. cu privire la organizarea rețelei școlare din subordine pentru anul școlar 2021-2022
11 din 18.02.2021. cu privire la aprobarea execuției bugetului local la 31.12.2020.
10 din 20.01.2021. privind alegerea președintelui de ședință
9 din 21.01.2021. privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2021 cu beneficiarii de ajutor social
8 din 21.01.2021. PRIVIND APROBAREA cONTRACT CADRU PENTRU ACOPERIREA COSTURILOR NETE DE GESTIONARE A DEȘEURILOR DE AMBALAJE DIN DEȘEURI MINICIPALE gestionate prin serviciul de salubrizare al U.A.T. Comuna Moldovenești și a î
7 din 21.01.2021. privind aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare de pe raza unității administrativ- teritoriale, pentru persoane fizice și persoane juridice începând cu anul 2020, ca urmare a intrării în vigoare a OUG nr. 74/2018
6 din 21.01.2021. cu privire la aprobarea avizului specific pentru lucrările ce se vor executa pe domeniul public al comunei zona străzi și drumuri comunale solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 55 din 10.12.2020. eliberat de comuna Moldovenești, pentru Obiectivul ”Eliberare documentație pentru autorizarea lucrărilor de Extindere conductă de gaze naturale și execuție mranșamente gaze naturale Stejeriș”
5 din 21.01.2021. privind aprobarea plății de la bugetul local a cheltuielilor cu transbordarea, transportul, depozitarea și eliminarea deșeurilor menajere de pe raza comunei Moldovenești, județul Cluj, de la stația de sorta
4 din 21.01.2021. cu privire la aprobarea Contractului nr 775/02.12.2020. de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în județul Cluj- Lot 2 precum și desemnarea reprezentantu
3 din 15.01.2021. cu privire la declararea ca bun și uz de interes public și preluarea în proprietatea public a comunei Moldovenești a Rețelei de canalizare în localitatea Bădeni, comuna Moldovenești
2 din 07.01.2021. se aprobă împrumutul din excedentul bugetar din anul 2020 pentru acoperirea golului temporar de casă în anul 2021
1 din 07.01.2021. cu privire la acoperirea definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 1857704,51 lei din excedentul anilor precedenți
NR./DATA DENUMIRE
47
din 22.12.2020.
  
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, ajustate cu rata inflației de 3,8%
Anexa
44
din 17.12.2020.
 privind aprobarea contribuției lunare în baza parteneriatului încheiat între comuna Moldovenești și Fundația Creștină Diakonia
43
din 17.12.2020.
cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2020 trim III.
42
din 03.12.2020.
privind aprobarea proiectului ”Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Moldovenești în vederea gestionării situației de pandemie a indicatorilor economici, și a cheltuie
41
din 04.12.2020.
cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2020 tri. III.
40
din 19.11.2020.
cu privire la aprobarea execuției bugetului local la 31.10.2020.
39 din 19.11.06.2020. cu privire la aprobarea avizului specific pentru amenajare acces în zona și realizarea de racorduri și branșamente pe domeniul public al comunei solicitat în Certificatul de Urbanism nr. 33 din 12.08.20
38 din 19.11.2020. cu privire la aprobarea construirii drumului de interes local în vederea asigurării accesului la proiectul TRIPLET ROMÂNIA SRL din comuna Moldovenești, sat. Bădeni precum și al protocolului ce se va încheia în acest sens
37 din 19.11.2020. cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local Moldovenești
Anexa
36 din 10.11.2020. privind alegerea viceprimarului comunei Moldovenești, jud. Cluj
35 din 10.11.2020. privind alegerea Comisiei numărare a voturilor ale Consiliului Local Moldovenești, Văzând Ordinul Prefectului Județului Cluj nr/ 538/30.10.2020. prin care constată îndeplinirea condițiilor legale de consti
34 din 09.11.2020. privind stabilirea numărului comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Moldovenești, denumirea acestora precum și componența comisiilor nr. 1, 2, 3.
33 din 10.11.2020. privind alegerea președintelui de ședință
32 din 07.10.2020. cu privire la aprobarea solicitării de prelungire până la data de 25.04.2021. a Scrisorii de garanție nr 700/10.10.2017 de la FNGCIMM S.A.-IFN
31 din 07.10.2020. privind aprobarea proiectului ”Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Moldovenești, în vederea gestionării situației de pandemie” , a indicatorilor economici și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia
30 din 07.10.2020. privind aprobarea proiectului ”Înbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație în unitățile de învățământ din comuna Moldovenești” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia.
29 din 07.10.2020. cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2020 trim. III
28 din 16.09.2020. privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Moldovenești, publicat în MO Nr. 684 bis, partea I./2002
27 din 16.09.2020. privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Moldovenești nr. 160/14.09.2020. privind rectificarea bugetului local al Comunei Moldovenești pe trimestrul III: anul 2020.
26 din 27.08.2020. cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2020, trim.III.
25 din 29.07.2020. privind aprobarea înregistrării Primăriei Comunei Moldovenești în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului b
24 din 29.07.2020. solicitare prelungire până la data de 25.01.2021. a scrisorii de garanție nr. 700/10.10.2027. de la FNGCIMM S.A.-IFN
23 din 29.07.2020. cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2020, trim. III.
22 din 22.07.2020. privind aprobarea participării la ”Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public.”
21 din 07.07.2020. cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2020. trim. III.
20 din 24.06.2020. privind aprobarea Metodologiei de aplicare pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut de lege nr. 35/2020 pentru plata serviciilor oferite de bonă
19 din 24.06.2020. aprobarea avizului specific pentru lucrările ce se vor executa pe domeniul public al comunei solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 21 din 24.09.2019. pentru obiectivul  ”Elaborare documentație pentru
18 din 24.06.2020. privind alegerea președintelui de ședință
17 din 24.05.2020. cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2020 trim. II.
16 din 12.06.2020. cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2020. trim II.
15 din 29.04.2020. cu privire la aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Moldovenești pe trim. I., anul 2020.
14 din 18.03.2020. se aprobă solicitarea de prelungire până la data de 25.10.2020.a Scrisorii de garanție nr. 700/10.10.2017. de la FNGCIMM-IFN
13 din 19.02.2020. cu privire la rectificarea bugetului local
12 din 19.02.2020. cu privire la modificarea punctului referitor la prețul de pornire din caietul de sarcini pentru vânzare autoturism Skoda Octavia
Anexa
11 din 19.02.2020. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli Comunei Moldovenești pe anul 2020 și a listei cu obiectivele de investiții propuse a fi realizate în anul 2020
10 din 19.02.2020. cu privire la aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Moldovenești pe anul 2019
9
din 22.01.2020.
privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2020 cu beneficiarii de ajutor social
8
din 22.01.2020
privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele și utilajele care deservesc Primăria Comunei Moldovenești
7
din 22.01.2020.
privind aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare de pe raza unității administrativ-teritoriale, pentru persoane fizice și persoane juridice începând cu anul 2020
6
din 22.01.2020.
privind aprobarea plății de la bugetul local a cheltuielilor cu transbordarea, transportul, depozitarea și eliminarea deșeurilor menajere de pe raza comunei Moldovenești, jud. Cluj
5
din 22.01.2020.
privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor nete pentru deșeurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare în microregiunea Mihai Viteazu
4
din 22.01.2020.
Rectificarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Moldovenești
3
din 22.01.2020.
Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la nivelul comunei Moldovenești
2
din 22.01.2019.
privind alegerea președintelui de ședință
1
din 08.01.2020.
aprobarea împrumutului din excedentul bugetar din anul 2019 în anul 2020 pentru acoperirea golului temporar de casă
   
NR./DATA SUBIECT
52 din18.12.2019. prin care se aprobă transferul excedentului sursei E la sfârșitul anului 2019 în sursa A al bugetului local al comunei Moldovenești
51 din 18.12.2019. cu privire la modificarea punctului referitor la prețul de pornire din caietul de sarcini pentru vânzare autoturism Skoda Octavia
50 din 18.12.2019. cu privire la aprobarea avizului specific pentru deschidere acces și realizare branșamente și racorduri care se execută pe domeniul privat al comunei Moldovenești solicitat prin Certificatul de urbanizm nr. 52 din 27.11.2019. eliberat de primăria comunei Moldovenești
49 din 18.12.2019. privind aprobarea cuantumului cotizației lunare pentru susținerea activităților Asociației POLUL AGRO-ZOOTEHNIC-INDUSTRIAL ARIEȘ-PAZIA
48 din 18.12.2019. privind aprobarea structurii organizatorice a Primăriei comunei Moldovenești, jud. Cluj
47 din 18.12.2019. cu privire la organizarea rețelei școlare din subordine pentru anul școlar 2020-2021
46 din 12.12.2019. privind rectificarea bugetului local pe trim. IV. 2019.
45 din 20.11.2019.  privind acordarea titlului de Cetățean de onoare al comunei Moldovenești scriitorului/poetului Bagyoni Szabo Istvan
44 din 20.11.2019. privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local   -Anexă
43 din 20.11.2019. cu privire la reactualizarea/aprobarea indicatorilor tehnico-economici întocmiți în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea sistemului de alimentare cu apă în loc. Stejeriș, com. Moldovenești, jud. Cluj
42 din 20.11.2019. cu privire la aprobarea avizului specific pentru împrejmuire la stradă și creare acces nou pe domeniul public al comunei solicitat în Certificatul de Urbanism nr. 863 din 23.09.2019. eliberat de Consiliul Județean Cluj
41 din 20.11.2019. privind rectificarea bugetului local pe trim. IV. 2019.
40 din 24.10.2019. privind rectificarea bugetului local pe trim III.
39 din 16.10.2019. privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
38 din 16.10.2019. cu privire la însușirea de către Consiliul local Moldovenești al raportului de evaluare/expertiză al terenului situat în loc. Bădeni, nr. 92c și aprobarea prețului de cumpărare al acesteia de către Comuna Moldovenești
37 din 16.10.2019. cu privire la însușirea raportului de evaluare al bunului mobil-autoturism Skoda Octavia- aprobarea vânzării precum și al caietului de sarcini pentru vânzare
36 din 16.10.2019. privind alegerea președintelui de ședință
35 din 19.09.2019. cu privire la aprobarea avizului specific pentru împrejmuire la stradă și creare acces nou pe domeniul public al comunei solicitat în Certificatul de Urbanism nr. 28. din 10.07.2019. eliberat de Primăria comunei Moldovenești
34 din 19.09.2019. cu privire la aprobarea avizului specific pentru deschidere acces pentru organizare de șantier pe domeniul public al comunei solicitat în certificatul de urbanism nr. 32 din 02.08.2019.
33 din 19.09.2019. cu privire la aprobarea avizului specific pentru deschidere acces nou pe drumul comunal aparținând domeniul public al comunei solicitat în Certificatul de urbanism nr. 32 din 02.08.2019. eliberat de primăria comunei Moldovenești
32 din 19.09.2019. privind rectificarea bugetului local pe trim III. 2019.
31 din 10.09.2019. privind implementarea proiectului Dotare cu utilaje a serviciului voluntar pentru situații de urgență din comuna Moldovenești
30 din 10.09.2019. privind implemntarea proiectului ”Alfabetizarea digitală a locuitorilor din comuna Moldovenești prin achiziționarea de echipamente IT în scopul imbunătățirii calității vieții”
29 din 10.09.2019. privind aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare de pe raza unității administrativ-teritoriale ca urmare a intrării în vigoare a OUG nr. 74/2018
28 din 17.07.2019. pentru aprobarea unor modificări la documentația de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul proiectului ”Sistem de management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj”
   
   
25 din 17.07.19.  privind rectificarea bugetului local pe trim III. 2019.
24 din 17.07.2019. privind alegerea președintelui de ședință
23 din 19.06.2019. cu privire la aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de lucrări care nu se finanțează prin PNDL, pentru obiectivul de investiții Înființare rețea de apă în localitatea Podeni, comuna Moldovenești, jud. Cluj
22 din 19.06.2019. cu privire la aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de lucruri care nu se finanțează prin PNDL pentru obiectivul de investiții Modernizare sistemului de alimentare cu apă în comuna Moldovenești și înființare rețea de alimentare cu apă în loc. Stejeriș, com. Moldovenești, jud. Cluj
21 din 19.06.2019. cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici întocmiți în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 pentru obiectivul de investiții ”Înființare rețea de apă în loc. Podeni, com. Moldovenești, jud. Cluj
20 din 19.06.2019. cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici întocmiți în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 pentru opbiectivul de investiții ”Modernizarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Moldovenești și înființare rețea de alimentare cu apă în loc. Stejeriș, com. Moldovenești, jud. Cluj
19 din 19.06.2019. privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Moldovenești, jud. Cluj, înscris în anexa nr. 57 din 17.09.2002. privind inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al com. Moldovenești, publicat în M.O. nr. 684 bis partea I. /2002
18 din 19.06.2019. prin care se aprobă împrumutul din excedentul bugetar din anul 2019. a sumei de 15000.00 mii lei la sursa E
17 din 22.05.2019. privind aprobarea contribuției lunare in baza parteneriatului încheiat între com. Moldovenești și Fundația Creștină Diakonia cu sediul în Cluj Napoca pentru a facilita continuarea programului de incluziune socială și școlară a copiilor romi și din alte categorii vulnerabile prin programul de tip afterschool și grădiniță prelungită
16 din 22.05.2019. privind aprobarea GHIDULUI SOLICITANȚILOR pentru aprobarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local în baza legii nr. 350/2005 privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de înteres general în domeniul cultură, tineret, culte
15 din 17.04.2019. cu privire la aprobarea includerii de noi membri în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 5 Ardeal- respectiv comuna Tureni și Săndulești
14 din 17.04.2019.  privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 cu rata inflației de 4,6%
13 din 17.04.2019. cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2019 pe capitole, subcapitole titluri, articole, aliniate
12 din 17.04.2019. privind alegerea președintelui de de ședință
11 din 17.04.2019. cu privire la acordarea unui ajutor de urgență familiei numitului Scrobotă Claudiu din Moldovenești
10 din 20.03.2019. privind aprobarea cuantumului cotizației anuale pentru ADI 5 Ardeal
9 din
20.03.2019.
pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul proiectului Sistem de management Integrat al Deșeurilor în jud. Cluj
8 din
20.03.2019.
prin care se aprobă mandatarea Asociației de dezvoltare intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj în vederea îndeplinirii obligației comunei Moldovenești de a organiza, gestiona și coordona activitatea de valorificare materială și energeticăa fluxului de deșeuri...
7 din 27.02.2019. cu privire la aprobarea Statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Moldovenești pe anul 2019
6 din 27.02.2019. cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2019 cu beneficiarii de ajutor social
5 din 23.01.2019. privind stabilirea tarifelor și taxelor de salubritate pentru persoane fizice și juridice la nivelul comunei Moldovenești, jud. Cluj începând cu 1 ianuarie 2019.
4 din 23.02.2019. privind aprobarea plății de la bugetul local a cheltuielilor cu transbordarea, transportul depozitarea și eliminarea deșeurilor menajere de pe raza comunei Moldovenești jud Cluj