ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

ANUNȚ
DEPUNERE CERERI AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI SEZON 01.11.2023-31.03.2024

       Începând cu data de 16 octombrie 2023, Primăria Moldovenești informează cetățenii comunei Moldovenești că pot depune cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie pentru sezonul 01.11.2023-31.03.2024. Ajutoarele pentru încălzirea locuinței pot fi solicitate pentru perioada noiembrie 2023- martie 2024, iar suplimentele pentru energie pentru perioada noiembrie 2023-octombrie 2024.
       Ajutoarele pentru încălzirea locuinței și suplimentele pentru energie se acordă pe bază de cerere însoțită de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia și o factură a sistemul de încălzire utilizat.

Criterii de acordare:

*Venitul net lunar/membru defamilie până Ia suma de 1386 Iei.

*Venitul net lunar al persoanei singure până la suma de 2053 Iei.

*Să nu dełină în proprietate sau folosință bunuri din lista care exclud acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

 

Acte necesare:

 CERERE TIP 

 • Cerere tip- le găsiți la sediu Primăriei — compartimentul de asistență socială și pe site-ul Primăriei Moldovenești www.primariamoldovenesti.ro secțiunea asistență socială- formulare.
 • Copie — acte de identitate ale tuturor membrilor familiei (carte de identitate, buletin, certificat de naștere, sentință de divorț, hotărâri judecătorești plasament, încrdințări, etc.)
 • Acte doveditoare privind realizarea veniturilor nete din luna anterioară depunerii cererii (adeverință salariu net cu mențiunea valorilor bonurilor de masă, tichete de vacanță), cupoane de pensie, indemnizații handicap, indemnizații creștere copil, stimulent de inserție, decizii apia, contracte de arendă.
 • Certificat fiscal- compartimentul taxe și impozite din cadrul Primăriei Moldovenești.
 • Adeverință privind terenurile și animalele deținute - Registru Agricol Primăria Moldovenești.
 • Dacă familia deține autoturism/motocicletă — copia talonului.
 • Copie factura energie electrica/ gaze naturale.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare orice modificare survenită la veniturile/componența/bunurile familiei se va anunta în termen de 5 zile la compartimentul de asistentă socială din cadrul Primăriei Moldovenesti prin depunerea unei noi cereri însoțită de documentele care atestă modificarea!!!!!!!!
 

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru incalzirea locuintei

Bunurii mobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
1 Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechimemai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de oricefel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrarea gricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mechanic sau electric
*) Aflate în stare de funcţionare
Depozitebancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale
1 Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentru familie

 

Alocații de susținere a familiei

Alocații de susținere a familiei - se acordă în conformitate cu prevederile:

 • Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei cu modificările și completările ulterioare
 • HG nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 cu modificările și completările ulterioare

Acordarea acestei presțatii are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiții mai bune pentru creșterea, îngrijirea și educarea copiilor, precum și stimularea frecventării de către copiii de vârstă școlară, aflați în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învățământ, organizate potrivit legii.

a) Cine poate beneficia?

 • Familiile cu venituri reduse (max. 530 lei/membru familie) care au în creștere și îngrijire copii în varstă de până la 18 ani.

Cuantumurile se stabilesc în raport cu tipul familiei, veniturile realizate şi numărul de copii îndreptăţiţi să beneficieze

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei/ajutorului social

Bunuri imobile

  1.

 Clădiri  sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

  2.

 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care          depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*

 1.

 Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani,  cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

  2.

 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

  3.

 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

  4.

 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“

  5.

 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

  6.

 Utilaje de prelucrarea gricolă: presă de ulei, moară de cereale

  7.

 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

 *) Aflate în stare de funcţionare

 

Depozite bancare

  1.

 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

Terenuri/animale şi/sau păsări

 1.

 Suprafeţe de teren extravilan, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentru familie

 

  NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei / ajutorului social/ajutorului pentru incalzirea locuintei

b) De ce poate beneficia?

 • Cuantumul alocației pentru susținerea familiei complementare (pentru familia formată din soț-soție sau bărbatul și femeia necăsătoriți) al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 lei:

- 82 lei pentru familia cu un copil
- 164 lei pentru familia cu 2 copii
- 246 lei pentru familia cu 3 copii
- 328 lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii

 • Cuantumul alocației pentru susținerea familiei(pentru familia formată din soț-soție sau bărbatul și femeia necăsătoriți) al cărei venit net lunar/membru de familie se situează intre 201 și 530 lei:

- 75 lei pentru familia cu un copil
- 150 lei pentru familia cu 2 copii
- 225 lei pentru familia cu 3 copii
- 300 lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii

 • Cuantumul alocației monoparentale pentru familia  al cărui venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 lei:

- 107 lei pentru familia cu un copil
- 214 lei pentru familia cu 2 copii
- 321 lei pentru familia cu 3 copii
- 428 lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii

 • Cuantumul alocației monoparentale pentru familia al cărui venit net lunar/membru de familie se situează între 200 și 530 lei :

- 102 lei pentru familia cu un copil
- 204 lei pentru familia cu 2 copii
- 306 lei pentru familia cu 3 copii
- 408 lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii

ACTE NECESARE PENTRU ALOCATIA PENTRU SUSTINEREA FAMILIE

 • Adeverință de venit - administrația financiară pentru toti membrii familiei care au implinit varsta de 16 ani si nu urmeaza o forma de invatamant la zi
 • Adeverință registru agricol – fisa agricola
 • Adeverinţe de elev cu precizarea numărului de absenţe nemotivate din ultimul semestru şcolar incheiat,  şi menţiunea repetă/nu repetă; dacă repetă, se va menţiona motivul, iar in caz de motiv medical, se va ataşa copie după certificatul/documentul medical;
 • Copie acte identitate;
 • Copie livret de familie;
 • Cope certificate de nastere copii
 • Sentinta judecatoreasca pentru incredintarea minorului daca este cazul – definitiva
 • Copie certificate căsătorie;
 • Certificat fiscal de la taxe și impozite;
 • Acte de venit (cupon pensie, plasament, indemnizație handicap, adeverință salar net din luna anterioara depunerii cereriicu mentiunea bonurilor de masa.
 • Certificat de incadrare in grad de handicap  dacă in familie sunt  persoane cu handicap
 • Cerere/declarație tip;
 • Declaratie – angajament de plata
 • Pentru persoanele care nu au domiciliu pe raza comunei Moldovenesti- adeverinta de la primaria de domiciliu din care sa rezulte ca nu beneficiaza de alocatie pentru sustinerea familiei / certificat fiscal cu privire la bunurile detinute , adeverinta agricola cu privire la terenurile detinute in proprietate ( intravilan/extravilan) , fisa agricola – cuprinzand venitul agricol anual.
 • Dosar încopciat;

CERERE TIP.

Acte necesare depunerii dosarului de INDEMNIZATIE pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani

 •      Cerere tip
 •      Acte de identificare a părinţilor
 •      Certificate de naştere a copiilor
 •      Livretul de familie
 •      Adeverinţă tip eliberată de către angajator din care să rezulte ca solicitantul a realizat timp de 12 luni în ultimul an anterior naşterii copilului venituri din salarii
 •      Copie dupa cererea de suspendare a contractului de muncă
 •      Decizia de suspendare a contractului de muncă
 •      Adeverinţă privind datele necesare stabilirii stagiului de cotizare şi a punctajului mediu în vederea stabilirii pensiei, pentru cele 12 luni anterioare naşterii copilului, eliberată de Casa de Pensii
 •      Extras de cont pe numele titularului pentru cei care solicită virarea banilor în cont bancar
 •      Declaraţia din care să rezulte că celălalt părinte nu a beneficiat indemnizaţie creştere copil

 

ACTE INDEMNIZAȚIA DE CREȘTERE A COPILULUI – PFA

        Cerere tip – completata și semnată de ambii părinți!

 • Cartea de identitate a ambilor părinți
 • Certificat de naștere copil
 • Certificat de căsătorie,
 • Livret de familie actualizat
 • Copie autorizație PFA (CUI);
 • Deciziile de impunere PLĂȚI ANTICIPATE (pe 2 ani);
 • Suspendarea autorizației în vederea intrării în concediul de creștere a copilului (Finanțe sau Registrul Comerțului);
 • Adeverință CAS/CAA cu perioada concediului de maternitate sau după caz, cu neplata acestuia (original);
 • Extras de cont bancar, original, semnat și ștampilat (pentru virarea banilor în cont) – pe numele titularului de cerere;
 • Dosar plic;

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE  STIMULENT DE INSERȚIE

 • Cerere tip – completata și semnata de ambii părinți!
 • Cartea de identitate a părinților
 • Certificat de naștere al copilului
 • Certificat de căsătorie
 • Livret de familie actualizat
 • CERERE către ANGAJATOR, de reluare a activității, în care să fie specificată data;
 • DECIZIA angajatorului prin care aprobă reluarea activității. (ORIGINAL)
 • declarație pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la dosarul de indemnizație;
 • Extras de cont bancar, original, semnat și ștampilat (pentru virarea banilor în cont) – pe numele titularului de cerere;
 • DECLARAȚIE TIP COMPLETATĂ DE MAMĂ – nu a beneficiat de concediu de sarcina/lăuzie, întrucât nu a fost încadrată în muncă;
 • Dosar plic;

** Dacă în urma efectuării concediului de creștere a copilului vă reluați activitatea la un nou loc de munca, se atașează și dovada încetării contractului/contractelor de muncă existente în momentul intrării în concediu de creștere a copilului, precum și copia noului contract de muncă.

***În cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente și nu sunt angajate cu contract de muncă, punctele 8, 6 și 7 se înlocuiesc cu următoarele acte:

 1. Copie autorizație de funcționare;
 2. Decizii de impunere pentru anul anterior nașterii copilului/declarație pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la dosarul de indemnizație;
 3. Dovada reluării activității;

ACTE – INDEMNIZAȚIA DE CREȘTERE A COPILULUI  Studenți/elevi

 • Cerere tip – completată şi semnată de ambii părinţi!
 • Cartea de identitate a ambilor părinți
 • Certificat de naștere copil
 • Certificat de căsătorie,
 • Livret de familie actualizat
 • Adeverință de la facultate/liceu pentru anii universitari/școlari 20…/20… respectiv 20.…/20…., care atestă faptul că solicitantul este student/elev la zi și ambii ani i-a frecventat fără întrerupere (adică 12 luni anterioare nașterii copilului) adeverințele de elev/student să conțină CNP-ul beneficiarului, numele și prenumele decanului/directorului/secretarului; se eliberează pentru a-i servi la AJPIS CLUJ
 • Declarație pe proprie răspundere, că la data solicitării indemnizației nu realizează venituri profesionale;
 • Extras de cont bancar, original, semnat i stampilat (pentru virarea banilor în cont) – pe numele titularului de cerere;
 • Dosar plic;

CERERE TIP

Beneficiari

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat, au dreptul la ajutor social.
Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia – Anexa 1 la H.G. 559/2017.

În situația în care solicitarea ajutorului social sau a alocației pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare ori a ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare, se produce ulterior aprobării acordării unuia din drepturile menționate, la solicitarea ulterioară a unui drept se completează cererea și declarația pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.1 a.

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure.

Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 500 LEI.

Nivelurile pentru VMG sunt următoarele

Persoana singură = 142 lei
Familia formată din 2 persoane =255 lei
Familia formată din 3 persoane = 357 lei
Familia formată din 4 persoane =442 lei
Familia formată din 5 persoane = 527lei
Pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, ajutorul social se mareşte cu 0.073 x ISR =37 lei.

 

Obligaţii ale beneficiarilor de ajutor social

 După stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are următoarele obligaţii:
a) să comunice primarului, în scris, orice modificare intervenită cu privire la domiciliul, veniturile şi la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit aceasta;
b) să furnizeze toate informațiile necesare pentru efectuarea anchetei sociale;
c) să efectueze sau, după caz, să asigure prin alte persoane apte de muncă din familie, efectuarea orelor de muncă în folosul comunităţii.
Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, potrivit legii, au obligaţia de a nu refuza un loc de muncă oferit sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională.

 

Prin persoană aptă de muncă se înţelege persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare;
b) nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi prevăzută de lege;
c) are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci.
Incapacitatea fizică şi psihică este dovedită cu acte eliberate în condiţiile legii.

Face excepţie de la îndeplinirea obligaţiilor amintite persoana aptă de muncă şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
a) asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani şi până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecţia copilului;
b) asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condiţiile legii;
c) participă la un program de pregătire profesională;
d) este încadrată în muncă.

 

 

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII

AJUTORULUI SOCIAL

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală            

 

Bunuri mobile*

1

Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

(*)Aflate în stare de funcţionare

 

 

Depozite bancare

   1        

Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

 

Terenuri /animale și/sau păsări

   1        

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ:Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social/tichetelor sociale/ aj incalzire lemne ,gaz.

 

Acte necesare depunerii dosarului de AJUTOR SOCIAL

 • Acte doveditoare privind componenţa familiei (certificate de naştere ale copiilor, livretul de familie, hotărâre definitivă de plasament familial al minorului, act din care să rezulte calitatea de tutore sau curator, acte din care să rezulte încadrarea în grad de handicap al personei, CI/BI aflat în termen de valabilitate.)
 • Adeverinţă eliberată de AJOFM pentru persoanele apte de muncă (pentru cei care au împlinit vârsta de 16 ani şi nu urmează cursurile şcolare şi cei care nu sunt încadraţi în câmpul muncii până la vârsta de pensionare.)
 • Adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară pentru toţi membrii familiei care au împlinit vârsta de 16 ani şi nu urmează cursuri şcolare.
 • Adeverinţă privind terenurile agricole deţinute în proprietate sau în arendă.(registrul agricol)
 • Certificat fiscal privind achitarea obligaţiilor faţă de bugetul local (birou taxe şi impozite locale)
 • Copie carte de identitate al autovehiculului deţinut sau închiriat
 • Adeverinţă de şcolarizare privind frecventarea cursurilor şcolare pentru minorii care au împinit vârsta de 16 ani.
 • Acte doveditoare privind veniturile familiei (adeverinţe de salar, cupoane de pensie, cupoane de şomaj) din luna anterioară depunerii cererii

Cere tip